Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'obres: Permís per ocupar la via pública amb elements auxiliars de les obres

Descripció

Llicències d'obres: Permís per ocupar la via pública amb elements auxiliars de les obres

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'obres: Permís per ocupar la via pública amb elements auxiliars de les obres
Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l’ajuntament per ocupar la via pública amb tanques, bastides i altres elements auxiliars de les obres de construcció (cal la verificació de l’Administració)

Veure guia de tràmits i articles 28 i 44 de l’Ordenança municipal de llicències

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada a iniciar una actuació urbanística prevista en el règim de comunicació d’obres, o llicència d’obres que necessita l’ocupació de la via pública

Quin cost té?

La suma de les diferents taxes (taxa del document autorització + taxa pel període d’ocupació + taxa de senyalització si pertoca) contemplades a les Ordenances Fiscals

Per exemple: si es tracta d'un estacionament reservat.

 1. Ordenances Fiscals (3.2 TAXA PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI L’ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE PART)
 2. Ordenances Fiscals (3.19 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS)
 3. Ordenances Fiscals (3.13 TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES PER SOBRE DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT)
En quines dates es pot fer?

Sempre, però cal tenir present que ha de ser simultani o amb posterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d’obres o de la llicència d’obres.

Una vegada concedit el permís, sempre podeu modificar o anul·lar les dates d’ocupació, amb una anticipació de 24 hores posterior a la notificació del permís. La modificació de dates es realitzarà en instancia genèrica en el mateix expedient de la vostra carpeta personal.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

Estan obligades a fer-ho exclusivament per aquest mitjà:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració

- Personalment o per correu postal, als llocs següents: Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, al Servei d’Atenció Ciutadana o bé a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet

Quins documents s'han de portar?
 • Plànol (escala 1:500) cal acotar plànol de la vorera, amplada lliure de pas, amplada de calçada, instal·lació, distància a la cantonada més propera, mobiliari urbà, arbrat (document obligatori per la presentació de la sol·licitud).
 • Assegurança de responsabilitat civil (en cas de bastida de 3 plantes o més/Plataforma penjada/altres amb risc)
 • Projecte de mobilitat aprovat (en cas de tramitació d’una llicència d’obres)
 • Documentació tècnica de jardineria (si afecta a arbrat)
Quant temps triga la resposta?

En cas de comunicació prèvia d’obres, el temps que es precisi (màxim un mes) per la verificació de la mateixa.

En cas de llicència d’obres, el temps que es trigui en la concessió de la llicència.

Efectes del silenci administratiu

No hi ha resolució.

Quina documentació es lliura?

Es notificarà la sol·licitud de permís que inclou la verificació efectuada per l’administració, juntament amb les liquidacions de les taxes corresponents.

Altres informacions d'interès:
 • Guia de tràmits

Tràmits relacionats:

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Ordenança de via pública

Ordenança de llicències urbanístiques

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'autorització per ocupació de la via pública amb elements auxiliars de la construcció

Sol·licitud d'autorització per ocupació de la via pública amb elements auxiliars de la construcció

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.