Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'obres: Sol·licitud d'informe de patrimoni

Descripció

Llicències d'obres: Sol·licitud d'informe de patrimoni

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'obres: Sol·licitud d'Informe de Patrimoni
Què és i per a què serveix?

Per a les actuacions d’obres que afecten a l’àmbit del Pla especial del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, és necessari obtenir l’informe de Patrimoni, com document per poder atorgar la llicència municipal d’obres o per presentar la comunicació prèvia d’obres.

En cas que es tingui dubte sobre si les obres que vulgueu fer precisen de l’informe de Patrimoni, podeu consultar el portal d’informació urbanística, o demanar consulta prèvia.

Aquest informe s’ha d’incorporar en cas d’una comunicació prèvia d’obres donat que en aquesta tipologia d’expedient, les obres es poden portar a terme des del moment de la presentació de la comunicació prèvia. I, l’informe de Patrimoni també formarà part de l’expedient de llicència d’obres, i podrà ser necessari pel seu atorgament.

 

L’informe de Patrimoni pot ser:

 • Favorable, per respectar les condicions de protecció del bé catalogat
 • Favorable, amb condicions imposades.
 • Desfavorable, en aquest cas caldrà modificar la proposta i demanar un nou informe

El número de sol·licitud de l’informe de Patrimoni s’haurà d’indicar en l’expedient d’obres.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o representant

Quin cost té?

El que estableixen les ordenances fiscals per: 3.4 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

Estan obligades a fer-ho exclusivament per aquest mitjà:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració

- Personalment o per correu postal, als llocs següents: Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, al Servei d’Atenció Ciutadana o bé a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?

Nivell de protecció H:

 • En cas de desaparició d’edificis catalogats amb aquest nivell de protecció caldrà presentar documentació planimètrica i fotogràfica del mateix.
 • En cas de desaparició d’edificis amb esgrafiats catalogats amb aquest nivell de protecció caldrà presentar:
  • Aixecament de la plantilla d’esgrafiat
  • Fotografies de color de qualitat, general i de detall de la façana, en format digital (.jpg.tiff) on es visualitzin tots i cadascun dels esgrafiats..Recull informació annexa sobre l’autor/s, dades i història relacionats amb l’esgrafiat catalogat.

Nivells de protecció A, B/f, B/v, B/s C i D:

 • Fotografies, plànols acotats i descripció de l’actuació amb justificació del tipus de material, textura, i color ajustats a les determinacions del Pla especial del patrimoni arquitectònic, en relació als valors del bé catalogat descrit a la fitxa corresponent.
 • Obres que afectin la façana d’edificis situats en carrers catalogats (nivell D) caldrà presentar la proposta de nou alçat dins l’alçat del tram de carrer.
 • Descripció de les actuacions a realitzar per a restaurar els esgrafiats situats en les façanes catalogades. 
Quant temps triga la resposta?

L’Ajuntament emetrà una resposta a la sol·licitud d’informe en un termini d’un mes per correu electrònic (prèviament es rebrà un avís), en el sentit de considerar-ho innecessari, o en cas de mancances o defectes en la documentació s’atorgarà un termini per la seva subsanació o en cas de favorable és traslladarà sense més tràmit. En cas que fos necessari la seva tramitació amb el Consell de Patrimoni, el termini quedarà en suspès fins la realització d’aquest tràmit.

En cas que fos necessària la tramitació de la Comissió territorial de patrimoni cultural de la Generalitat, el termini quedarà en suspès fins la realització d’aquest tràmit.

Transcorregut el termini d’un mes sense resposta, o una vegada rebuda la valoració del Consell de Patrimoni, la persona sol·licitant podrà continuar el procés amb la presentació de la comunicació prèvia o amb la sol·licitud de llicència d’obres, fent referència a la sol·licitud de l’informe de Patrimoni.

Efectes del silenci administratiu

No hi ha resolució, però s’emetrà un informe de resposta a la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?
 Justificant de la presentació de la sol·licitud.
Marc legal:

Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró

Ordenança de llicències urbanístiques

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'informe de patrimoni

Sol·licitud d'informe de patrimoni

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.