Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'obres: Comunicació prèvia d'obres

Descripció

Llicències d'obres: Comunicació prèvia d'obres

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'obres: Comunicació prèvia d'obres
Què és i per a què serveix?

La comunicació prèvia és el document subscrit per la persona interessada amb el qual posa en coneixement de l'administració fets o elements relatius a l'exercici d'un dret o a l'inici d’una activitat, tot indicant-hi els aspectes que el poden condicionar, i que s'acompanya, si escau, de la documentació necessària per al seu compliment, de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial.

La comunicació prèvia permet el reconeixement o l'exercici d’un dret o l'inici d’una activitat des del dia de la seva presentació, i faculta l'administració pública corresponent per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Actes subjectes a comunicació prèvia: (article 17 i 19 de l’ordenança municipal de llicències urbanístiques)

Obres a l’interior d’edificis :

 • Superficials sense afectació estructural ni modificació distribució

 • Sense afectació estructura amb canvi de distribució

 • Amb afectació estructural puntual (estintolament, buits per ascensors o reserves, escales, etc)

 • Canvi d’ús < 50 m2, superficie total de l’edifici i no residencial

 • Modificació límit entitat no residencial (sense constituir o modificar el règim de propietat horitzontal)

Obres a l’exterior d’edificis:

 • Ampliació < 15 m2 sense ús residencial (com magatzems, coberts, casetes d’obres, garatges, annexes edificacions existents, i altres d’escasa entitat constructiva

 • Piscina

 • Enderroc parcial

 • Façana sense alterar la composició general (recuperació, reparació i manteniment dels elements preexistents conservant les mateixes característiques que els originals, o ampliació de la porta en planta baixa o canvi de finestra a porta.

 • Cobertes

Altres: tanques, rètol, instal·lacions (aparells d’aire condicionat, plaques fotovoltàiques, etx) , i obres per urgència de reforç estructural


Guia de tramits de comunicacions prèvies

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada a iniciar una actuació urbanística prevista en el règim de comunicació d’obres

Quin cost té?

El que estableixen les ordenances fiscals per: 3.4 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, i per 2.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

Estan obligades a fer-ho exclusivament per aquest mitjà:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració
- Personalment o per correu postal, als llocs següents: Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, al Servei d’Atenció Ciutadana o bé a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet
Quins documents s'han de portar?

Documentació obligatòria:

 • Declaració responsable del contractista (Segons model) o document expedit pel Gremi de constructors
 • Base càlcul de l'ICIO (Segons model)

Altra documentació:

 • Documentació tècnica i memòria
 • Autorització d’atorgament de representació
 • Fotografia de la finca, especialment mitgeres i voreres que hi confrontin, si s’escau, o façana segons la intervenció que es realitzi
 • Documentació gràfica (situació, emplaçament i règim urbanístic amb indicació de l’àmbit dintervenció, plànols de planta i secció acotats)
 • Full assumeix o declaració responsable del tècnic
 • Declaració responsable del tècnic director de l’obra conforme les obres s’ajusten al planejament, ordenances i altra normativa urbanística aplicable (segons model)
 • Estudi bàsic de seguretat i salut o Estudi de seguretat i salut, i acceptació del tècnic/a que ha de coordinar
 • Projecte paisatgístic
 • Informe previ de Patrimoni
 • Informe previ d’excavació arqueològic
 • Certificat fiança de residus
 • Informe previ de la Direcció General compentent en matèira de prevenció i extinció d’incendis
 • Qüestionari d’estadística, edificació i habitatge de la Generalitat
Quant temps triga la resposta?

Les comunicacions prèvies presentades amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en vigor al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot executar l'obra comunicada. La presentació de la comunicació prèvia faculta a l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Si en el termini d’un mes a comptar des de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament no manifesta de forma motivada la disconformitat, l’actuació comunicada quedarà legitimada, i podrá realitzar-se sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

El termini començarà a comptar si la comunicació es presenta amb la documentació requerida

Efectes del silenci administratiu

No hi ha resolució, però s’emetrà una assabentat de la comunicació presentada.

Les comunicacions prèvies presentades amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en vigor al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot executar l’obra comunicada. La presentació de la comunicació prèvia faculta a l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

La comunicació prèvia no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent

Quina documentació es lliura?

Justificant de la sol·licitud, i assabentat de la comunicació una vegada verificada pels tècnics municipals.

Altres informacions d'interès:

Tràmits relacionats:

Marc legal:

Formularis per a la seva descàrrega

Declaració responsable contractista

Declaració responsable contractista

Declaració responsable tècnic

Declaració responsable tècnic

Comunicació prèvia d'obres

Comunicació prèvia d'obres

Fitxa de càlcul de pressupost de l'ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)

Fitxa de càlcul de pressupost de l'ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.