Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Habitatge: Ajuts per al lloguer 2021

Descripció

Habitatge: Ajuts per al lloguer 2021

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Habitatge: Ajuts per al lloguer 2021
Què és i per a què serveix?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer

Qui ho pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, que, compleixin tots els requisits de la convocatòria.

 

Requisits

 1. Ser titular d’un contracte de lloguer (sense vincle parentiu amb el propietari)
 2. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a: 800 euros mensuals
 3. Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i el barem de mobilitat  favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya
 4. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 5.  Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per la persona administradora de la finca o ingrés en efectiu
 6. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 7. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 27 d’abril al 11 de juny (Convocatòria oberta ampliada)

Com i on es pot fer?

- Telemàticament: http://tramits.gencat.cat

- Per correu electrònic escanejant la documentació i enviant-la a: ajutslloguer@pumsa.cat

- Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge - C/. de Pablo Iglesias 63, 1a pl despatx 12. amb cita prèvia

 

AVÍS IMPORTANT

En cas de no disposar de cita prèvia per abans del 4 de juny, cal fer el tràmit telemàticament o mitjançant el correu electrònic: ajutslloguer@pumsa.cat

Quins documents s'han de portar?

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

 

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

 1. Document d’identificació vigent:
  • DNI *
  • En el cas de ciutadans de la Unió Europea, el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea
  • En el cas d’estrangers no comunitaris, el NIE i la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) *
 2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
 3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2019; amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
 4. Llibre de família, si s'escau.
 5. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 6. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i l'import.
 7. Imprès normalitzat  o document  equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 8. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
 9. Certificat acreditatiu de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)
 10. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 

En tots els supòsits exposats, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Quant temps triga la resposta?

Es determinarà segons el volum de sol·licituds tramitades i en funció dels terminis marcats per l’Agència de l’Habitatge.

Quina documentació es lliura?

Justificant d'entrada de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

Import de la subvenció

 • La quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer (lloguer concertat) i l’import que hauria de pagar (lloguer just)
 • Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer, amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge, amb un màxim de 200 € i un mínim de 20 € mensuals.
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2021 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2020, amb un import màxim mensual de 200 euros.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

Reconeixement de la subvenció

 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Pagament de la subvenció

 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria
 • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
 • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

No poden ser perceptores de les subvencions:

 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Són incompatibles per a tot l'any amb les prestacions i ajuts atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.

Marc legal:

RESOLUCIÓ TES/1169/2021, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021 (ref. BDNS 557755).

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer

Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.