Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Habitatge: Ajuts per al lloguer 2024 (per a persones que tinguin 65 anys o més)

Descripció

Habitatge: Ajuts per al lloguer 2024 (per a persones que tinguin 65 anys o més)

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit

Habitatge: Ajuts per al lloguer 2024 (per a persones que tinguin 65 anys o més)

Què és i per a què serveix?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions, que tenen l'objectiu de facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió social de 65 anys o més. 

Qui ho pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els següents requisits: 


 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de mes de 65 anys en el moment de la publicació de la convocatòria (26/02/2024).
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat anteriorment a la data de la convocatòria.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge superior a 900 euros i 450 euros quant es tracti d'habitació (àmbit metropolità de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental).
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
 11. Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 27 de febrer a les 9.00 hores fins el 27 de març a les 15.00 hores de 2024

Com i on es pot fer?

- Preferentment per via electrònica a través de la web de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya

- Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge - C/. de Pablo Iglesias 63, 1a pl despatx 12. amb cita prèvia

Quins documents s'han de portar?
  Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Drets Socials, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.
   La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

   1. Documents d’identitat:
   2. Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
   3. Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
   4. Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
   5. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència, on consti la data d'empadronament anterior a la convocatòria.(*)
   6. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
   7. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació (any 2022), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.  (*)
   8. 8. Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació o certificat de renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital o, en el cas dels/les treballadors/res de la llar, certificat d’ingressos i vida laboral, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF. (*)
   9. Llibre de família, si s'escau.
   10. El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
   11. 11. En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador
   12. 12. En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
   13. En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
   14. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
   15. Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2024 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
   16. Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
   17. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
   18. Acreditació del Departament de Drets Socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
   19. Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d ’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

   L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.
   Quant temps triga la resposta?

   Es determinarà segons el volum de sol·licituds tramitades i en funció dels terminis marcats per l’Agència de l’Habitatge.

   Quina documentació es lliura?

   Justificant d'entrada de la sol·licitud.

   Altres informacions d'interès:

   Import de la subvenció

   • L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb els barems descrits al punt 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores.
   • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2024 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2024, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €.
   • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

    

   Reconeixement de la subvenció

   • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
   • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.


   Pagament de la subvenció

   • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o cessió amb l’aportació dels rebuts en els següents períodes:
    • Els rebuts de gener a setembre, s'han d'haver justificat fins el 29 de novembre de 2024.
    • Els rebuts d'octubre a desembre, s'ha d'haver justificat com a màxim fins el 28 de febrer del 2025.
    • Per aportar aquests rebuts podeu consultar aquest manual
   • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
   • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.


   No poden ser perceptores de les subvencions:
   • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
   • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
   • Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros, amb les excepcions establertes a les bases.
   • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

     

   Incompatibilitats

   • Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament i/o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.
   • També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, tret que la prestació i/o ajut per al pagament del lloguer del Consorci finalitzi dins l'any natural d'aquesta convocatòria i no tingui opció de renovar segons la convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer de la ciutat de Barcelona per les mensualitats no cobertes per aquest ajut.

   Criteris de prioritat per a valorar i ordenar les sol·licituds

   • Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 de les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
   • Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris de valoració esmentats, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

    
   Fiscalitat

   • Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda   Manuals d'ajuda

   Preguntes freqüents

   Marc legal:

   Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regulen el bo Lloguer Jove i el Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025

   RESOLUCIÓ TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

   DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.

   Formularis per a la seva descàrrega

   Instruccions

   Instruccions

   Sol·licitud d'ajut de lloguer 2024

   Sol·licitud d'ajut de lloguer 2024

   Full de sol·licitud de transferència bancària

   Full de sol·licitud de transferència bancària

   Plantilles.

   Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

   PIE DE PAGINA


   MENSAJE DE ESPERA


   Processant la seva petició...
   si us plau esperi.
   si us plau esperi.