Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Habitatge: Ajuts per al lloguer 2023 (per a persones que tinguin 65 anys o més)

Descripció

Habitatge: Ajuts per al lloguer 2023 (per a persones que tinguin 65 anys o més)

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit

Habitatge: Ajuts per al lloguer 2023 (per a persones que tinguin 65 anys o més)

Què és i per a què serveix?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions, que tenen l'objectiu de facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió social de 65 anys o més. 

Qui ho pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els següents requisits: 

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir 65 anys o més el dia 22 de març de 2023 (data de publicació de la convocatòria dels ajuts)
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d'ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 23.725,79 euros (2,977736 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme. 
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o cessió d'ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als imports següents: 
  • Quan es tracti d'habitatge: 900 euros
  • Quan es tracti d'habitació: 450 euros
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer o preu per cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud. 
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.. 
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

De l'11 d'abril al 12 de maig de 2023. 

Com i on es pot fer?

- Preferentment per via electrònica a través de la web de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya

- Personalment a l'Oficina Local d'Habitatge - C/. de Pablo Iglesias 63, 1a pl despatx 12. amb cita prèvia

Quins documents s'han de portar?
 • Llibre de família, si s'escau.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent. En el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment de l'arrendador. 
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2023 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. 7. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat. 
 • Imprès normalitzat o document equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma. 
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014. 

Consulteu al web de l'Agència d'habitatge els documents addicionals que haureu d'aportar si no esteu d'acord en què l'administració consulti les vostres dades personals i econòmiques.

A la vostra Àrea privada de l'oficina virtual de la Generalitat podreu consultar l'estat dels vostres tràmits i també podeu presentar documentació complementària si és el cas. 

Per a obtenir més informació sobre el funcionament dels tràmits a l'oficina virtual de la Generalitat consulteu aquest manual d'ajuda.

Quant temps triga la resposta?

Es determinarà segons el volum de sol·licituds tramitades i en funció dels terminis marcats per l’Agència de l’Habitatge.

Quina documentació es lliura?

Justificant d'entrada de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

Import de la subvenció

 • L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb els barems descrits al punt 6 de les Bases reguladores
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2023 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2023, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €. 
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries. 

 

Reconeixement de la subvenció

 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.


Pagament de la subvenció

 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o cessió amb l’aportació dels rebuts en els següents períodes: 
  • Els rebuts de gener a setembre, s'han d'haver justificat abans del 30 de novembre de 2023. 
  • Els rebuts d'octubre a desembre, s'ha d'haver justificat com a màxim abans del 29 de febrer del 2024.
  • Per aportar aquests rebuts podeu consultar aquest manual
 • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
 • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.


No poden ser perceptores de les subvencions:
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros, amb les excepcions establertes a les bases. 
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

   

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.
Són incompatibles per a tot l'any amb les prestacions i ajuts atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.

   

Fiscalitat

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.
Marc legal:

RESOLUCIÓ TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2023 (ref. BDNS 682709). 

RESOLUCIÓ TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació. 


Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'ajut de lloguer 2023

Sol·licitud d'ajut de lloguer 2023

Full de sol·licitud de transferència bancària

Full de sol·licitud de transferència bancària

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.