Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Pla de reconstrucció social i econòmica: Ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d'interessos derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID19

Descripció

Pla de reconstrucció social i econòmica: Ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d'interessos derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID19

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit

Pla de reconstrucció social i econòmica: Ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d’interessos derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID19. 

Què és i per a què serveix?

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts a autònoms i a microempreses de Mataró, afectats en la seva activitat pel COVID19, i que hagin subscrit operacions de préstec amb entitats de crèdit, a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19. S'inclouen com a possibles beneficiàries d’aquests ajuts les microempreses i entitats de làmbit de l’Economia Social i Solidària amb activitat empresarial.

L’ajut consistirà en una subvenció pel pagament dels interessos generats per l'operació de préstec subscrita en motiu de l’impacte econòmica de la COVID19.

Qui ho pot demanar?
 1. Persones treballadores autònomes, que estiguin donades d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, així com treballadors incorporats de manera alternativa a una Mútua de Previsió Social.
 2. Microempreses, considerant-se microempresa les empreses que compleixin els criteris recollits a l’Annex I del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió, sobre la definició de microempreses,
  petites i mitjanes empreses, segons les quals tenen la consideració de microempresa es empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o el seu balanç general anual no excedeix de 2.000.000 €.
 3. Les microempreses i entitats amb activitat empresarial, de l’àmbit de l’economia social i solidària amb les mateixes limitacions de dimensionament estructural i econòmic de l’apartat b)
Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

El termini de presentació de sol·licituds és des del 15 d'octubre fins el dia 13 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant la documentació requerida


Si no disposeu d'identificació electrònica consulteu la Guia sobre com obtenir i utilitzar l'idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCat al Servei d'Atenció Ciutadana 

Quins documents s'han de portar?

Totes les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 1. En el cas de microempreses o entitats amb activitat empresarial de l'àmbit de l'economia social i solidària, documentació vàlida en dret, que acrediti de manera fefaent la representació legal.
 2. DNI (del sol·licitant autònom, del representant legal o apoderat de l’entitat).
 3. Las persones treballadores autònomes hauran d'acreditar:
  1. Alta a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms o a la Mútua de previsió social corresponent a la data de presentació de la sol·licitud.
  2. Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, model 036 o 037, o, en el cas de Mutualistes, documentació equivalent.
 4. Als efectes de determinar la condició microempresa sol·licitant, en el seu cas, es presentarà:
  1. CIF de l’empresa.
  2. Documentació justificativa de la declaració de l'impost de Societats del darrer exercici tancat. En el cas d’empreses de nova creació, previsió de balanç i compte de resultats del primer any de funcionament. En cas d’empreses subjectes al règim fiscal d’atribució de rendes, Declaració de la Renda de 2019.
  3. Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’activitat que es realitza a Mataró.
  4. Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves modificacions posteriors degudament registrades al Registre Mercantil.
  5. Documentació justificativa a efectes de comprovació del nombre de treballadors de la sol·licitant (RNT i RLC) del mes de desembre de l’exercici immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud, o qualsevol altre document que acrediti aquesta circumstància.
 5. Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributaries amb l'Administració de l'Estat, la Seguretat Social i l'Ajuntament de Mataró. En aquest cas, serà suficient la declaració d'estar assabentat que l'Ajuntament de Mataró consultarà d'ofici les dades disponibles en altres administracions per a comprovar la veracitat de dades aportades que es pot fer directament al formulari web de tramitació.
 6. Informe o documentació de l'entitat de crèdit que acrediti:
  1. Dades identificatives de l’entitat de crèdit amb la que la persona sol·licitant hagi subscrit l'operació de préstec, i l'adreça de la sucursal.
  2. Import del principal, termini del prèstec, tipus d'interès i termini de carència.
  3. Finalitat del préstec.
  4. Data de formalització o de renovació.
 7. Document signat pel sol·licitant, pel qual es compromet a ordenar al banc, en el termini màxim de 15 dies des de l’ingrés efectiu de l’import de l’ajut corresponent a la subvenció del programa “Ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d’interessos derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID-19” per part de l’ajuntament de Mataró, que aquest import sigui destinat a amortització anticipada del préstec.

A més, al formulari web de tramitació caldrà:

 1. Acceptar model de Declaració responsable
 2. Informar del número de compte corrent (IBAN) on s'hagi d'ingressar l'atorgament de l'ajut. Aquest número de compte ha de ser de la mateixa entitat bancària en que té l'operació de préstec.
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la tramitació de l'expedient i notificació de la resolució serà de 3 mesos. (comptats des de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre General)

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

Quina documentació es lliura?
Comprovant de la sol·licitud
Marc legal:

- Bases per a la concessió d'ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d'interessos derivats de les operacions de crèdit associades a l'impacte econòmic de la COVID-19.

- Extracte de la convocatòria convocatòria mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions

- Modificació del redactat de les bases i la convocatòria d'ajuts a autònoms i microempreses per l'impacte econòmic de la COVID-19.

Formularis per a la seva descàrrega

Document d'ordre al banc per destinar l'ajut a amortització del préstec

Document d'ordre al banc per destinar l'ajut a amortització del préstec

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.