Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Pla de reconstrucció social i econòmica: Subvencions per a la transformació digital del comerç i restauració de Mataró amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID19

Descripció

Pla de reconstrucció social i econòmica: Subvencions per a la transformació digital del comerç i restauració de Mataró amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID19

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Pla de reconstrucció social i econòmica: Subvencions per a la transformació digital del comerç i restauració de Mataró amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID19
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de subvenció de projectes o accions de transformació digital per part de titulars d'establiments comercials (de serveis, o assimilats) i de restauració de Mataró executats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Les despeses subvencionables es classifiquen en dos tipus d'accions que no són excloents entre sí:

1. Accions de comunicació i màrqueting:

Contractació de serveis de comunicació digital per a:

 • Creació o remodelació del lloc web.
 • Creació, publicació i gestió de continguts pel web.
 • Creació i gestió de perfils comercials a les xarxes socials.
 • Instal·lació i configuració d'eines d'analítica de dades pel web / xarxes socials.
 • Creació i publicació de butlletins informatius (newsletters).
 • Adaptació del web al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Contractació de serveis de màrqueting digital per:

 • Elaborar un pla de màrqueting digital.
 • Crear campanyes de publicitat on-line
 • Serveis de posicionament a cercadors

2. Accions de venda on-line, gestió de clients i del punt de venda:

Contractació de serveis per a la transformació de l’empresa en negoci on-line

 • Creació de continguts digitals corresponents als productes oferts per incloure’ls en plataformes de venda on-line.
 • Subscripció a plataformes de venda on-line (marketplaces o webs i apps de venda on-line), gestió i publicació del catàleg de productes.
 • Implementació de sistema de venda on-line propi. Gestió del catàleg de productes, contractació d’operadors logístics i distribució, creació i implantació de passarel·les pagament.

Digitalització dels processos de l’establiment o punt de venda:

 • Implementació i integració de sistemes d’informació de l’establiment
 • Sistema de gestió de clients (CRM)
 • Sistemes de cartelleria digital (digital signage) amb gestió de continguts i analítica de dades. Implantació de software i hardware de cartelleria i digitalització de continguts i productes de l'establiment
 • Sistemes de gestió informatitzada: Software i hardware de terminal al punt de venda connectat a Internet i de terminal de cobrament automàtic
 • Sistema de gestió de magatzem (control d´estocs)
 • Sistemes de fidelització de clients connectat a Internet.
 • Digitalització de l’experiència de compra a l’establiment

Consulteu les bases de la convocatòria per a més informació

Qui ho pot demanar?

Persones treballadores autònomes, micro empreses i petites empreses titulars d'establiments comercials ubicats a Mataró.

Consulteu les bases de la convocatòria per a més informació

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 18 de novembre fins el 9 de desembre de 2020

Com i on es pot fer?

- Per internet, amb identificació electrònica

Si no disposeu d'identificació electrònica consulteu la Guia sobre com obtenir i utilitzar l'idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCat al Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

 

En totes les sol·licituds:

 • Memòria del projecte. (inclosa en el formulari web)

Inclourà, necessàriament, els següents aspectes: Antecedents i justificació, objectius, programa previst, calendari d´accions i cost total del projecte. Cal indicar el tipus d’establiment i tipus de servei que presta, i la seva justificació com a despesa segons l’objecte d’aquesta convocatòria i l’import de la subvenció sol·licitada.

 • Pressupost

Inclourà, el NIF/CIF, les dades socials (adreça, telèfon i correu electrònic), descripció del servei i detall dels imports. En cas que a la data de presentació ja s’hagi realitzat el pagament de la despesa es podrà adjuntar la factura.

 

En cas de persones treballadores autònomes:

 • Document d'identificació (NIF)
 • Alta a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms o a la Mútua de previsió social corresponent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, model 036 o 037, o, en el cas de Mutualistes, documentació equivalent.

 

En cas de Micro empreses o petites empresas:

 • Document d'identificació (CIF)
 • Documentació justificativa de la declaració de l’Impost de Societats del darrer exercici tancat. En el cas d’empreses de nova creació, previsió de balanç i compte de resultats del primer any de funcionament. En cas d’empreses subjectes al règim fiscal d’atribució de rendes, Declaració de la Renda de l’any anterior.
 • Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’activitat que es realitza a Mataró.
 • Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves modificacions posteriors degudament registrades al Registre Mercantil.
 • Documentació justificativa a efectes de comprovació del nombre de treballadors de la sol·licitant (RNT i RLC) del mes de desembre de l’exercici immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud, o qualsevol altre document que acrediti aquesta circumstància.
Quant temps triga la resposta?

3 mesos.

Transcorreguts tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud sense que shagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, la persona sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu

Quina documentació es lliura?

Justificant de la presentació

Altres informacions d'interès:

Consulteu la Guia d'ajuda - T'ho posem fàcil per presentar la sol·licitud de subvenció per a la transformació digital del comerç i restauració


Tipologia i quantia de l’ajut i règim de concessió:

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost total de projecte o accions (despesa subvencionable), amb un màxim de 3.000 euros per sol·licitud.

Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats, nacionals o internacionals).

Marc legal:
- Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració de Mataró amb motiu de l’impacte econòmic de la covid-19
- Extracte de la convocatòria mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.