Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Zona d'accés restringit del Centre: Autorització de matrícules per accedir fora de l'horari general

Descripció

Zona d'accés restringit del Centre: Autorització de matrícules per accedir fora de l'horari general

Detalls


Nom del tràmit
Zona d’accés restringit del Centre: Autorització de matrícules per accedir fora de l’horari general.
Què és i per a què serveix?

És l'autorització de matrícules per accedir a la zona restringida del Centre per a residents, titulars de places d'aparcament i titulars de determinades activitats. 

 

 • Horaris d’accés general a l'illa de vianants del Centre (inclòs plaça Gran i entorns)

 

De dilluns a divendres de 7 a 10.30 h i de 15.15 a 16.15 h. Dissabtes de 7 a 10.30 h.

El temps màxim d'estada en superfície és de 30 minuts, que serà controlat per càmeres. 


Per tal que els residents, titulars d’aparcaments o titulars de determinades activitats de la zona Centre puguin accedir-hi fora d’aquests horaris generals cal que les matrícules dels seus vehicles estiguin autoritzades al sistema de gestió de control d’accés.

 

 • Els vehicles propietat de les persones empadronades a la zona queden autoritzats de manera automàtica (veieu preguntes freqüents per a informació addicional). El permís atorgat permet l’estacionament per a càrrega i descàrrega domèstica durant un màxim de 30 minuts.
 • Cada domicili podrà autoritzar 3 matrícules de vehicles que no siguin de propietat. El permís atorgat permet l’estacionament per a càrrega i descàrrega domèstica durant un màxim de 30 minuts.
 • Els titulars de places d’aparcament podran autoritzar 3 matrícules per plaça i podran autoritzar a la persona llogatera perquè gestioni les matrícules al sistema. El permís atorgat permet la circulació per la zona però no l’estacionament a la via pública.
 • Els titulars d'habitatges turístics ubicats a la zona d'accés restringit amb places d'aparcament podran autoritzar 3 matrícules per plaça. El permís atorgat permet la circulació per la zona, però no l'estacionament a la via pública. 
 • Els titulars de determinades activitats (entitats, habitatges d’ús turístic, activitats de producció i distribució intensiva) podran autoritzar el màxim de matrícules predeterminades en cada cas. El permís atorgat permet l’estacionament per a càrrega i descàrrega durant un màxim de 30 minuts.

En cap cas l’activitat de càrrega i descàrrega ni l’estacionament podran obstaculitzar o dificultar el trànsit de vianants o d’altres vehicles.

Per a talls de carrer o ocupacions de la via pública per mudances o activitats diferents de la càrrega i descàrrega màxima de 30 minuts caldrà sol·licitar el corresponent permís d'ocupació amb el tràmit corresponent.

Un cop la matrícula està autoritzada al sistema, es pot accedir a la zona al cap de 30 minuts.

Qui ho pot demanar?
 • Els residents empadronats a la zona d’accés restringit.
  • La tramitació telemàtica no permet realitzar el tràmit en representació de residents, aquesta només serà permesa presencialment aportant el corresponent document de representació.
 • Els titulars de places d’aparcament ubicades a la zona d’accés restringit.
 • Els titulars d’habitatges turístics ubicats a la zona d’accés restringit.
 • Les entitats que tinguin la seva seu a la zona d’accés restringit i necessitin accedir-hi fora de l’horari d’accés general.
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

Preferentment per internet, amb identificació electrònica

Les persones físiques podran fer-ho també personalment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

Quins documents s'han de portar?

Cap.

L’Ajuntament de Mataró podrà requerir documentació acreditativa del lloguer de places d’aparcament o altres documents que acreditin la necessitat d’accés per a no residents.

Quant temps triga la resposta?

L’autorització de matrícules al sistema de gestió d’accés és immediat.

Quina dPreguntes més freqüents

Residents

 

 • Soc resident i tinc un vehicle d’empresa o de renting. Puc autoritzar la matrícula d’aquest vehicle?

Sí. El sistema permet autoritzar fins a 3 matrícules de vehicles que no siguin de propietat de la unitat de convivència. Si la unitat de convivència té més de 3 vehicles d’empresa o de renting caldrà presentar una petició al Registre d’entrada de documents aportant els contractes corresponents de tots els vehicles a autoritzar.

 

 • Soc resident i acabo de comprar-me un vehicle. La seva matrícula està ja autoritzada?

La inserció de matrícules de vehicles propietat dels residents es fa de manera periòdica a partir de la informació facilitada per la Direcció General de Trànsit. A través del tràmit d'autorització de matrícules, els residents poden comprovar si el nou vehicle està ja autoritzat. Si no ho està, podrà afegir de manera manual aquesta matrícula al sistema.

 

 • Soc resident i a la vegada propietari de places d’aparcament. Puc tenir vehicles autoritzats pels dos motius?

Sí, efectuant si fos necessari dues tramitacions, una com a resident i una altra com a titular de plaça d'aparcament. Igualment, l'estada en superície queda limitada a 30 minuts. 

 

 • Soc resident al carrer d'en Moles i no accedeixo a La Riera pel control de càmera del carrer d'Argentona. També haig d'autoritzar les matrícules dels vehicles que no siguin de la meva propietat? 

Sí. El carrer d'en Moles forma part de la zona restringida i en ser per als vianants per poder disposar dels 30 minuts per a càrrega i descàrrega domèstica és necessari que els vehicles estiguin autoritzats al sistema.

 

Places d’aparcament

 

 • Soc llogater d’una plaça d’aparcament. Com ho faig per incloure la matrícula dels meus vehicles al sistema?

El propietari de la plaça d’aparcament pot autoritzar a la persona a qui té llogada la plaça a que sigui aquesta persona la que efectuï els tràmits d’autorització de matrícula. És a dir, en primer lloc ha de ser el propietari qui indiqui les dades de la persona llogatera i a partir d’aquell moment aquesta podrà inserir la matrícula o matrícules al sistema de gestió  de l’accés a la zona restringida fora d’horari general. Per indicar quina persona està autoritzada a inserir les matrícules al sistema seleccioneu el tipus de sol·licitud "Autoritzar la gestió de matrícules al llogater d'una plaça d'aparcament". Identifiqueu la referència del gual i les dades de la plaça d'aparcament i a continuació podreu indicar el número de NIF de la persona llogatera.

 

 • Soc propietari d'una plaça d'aparcament i vaig autoritzar al llogater a inserir les matrícules dels seus vehicles, però ja no tinc aquest llogater. Com puc revertir l'autorització?

Per revertir l'autorització a un llogater simplement heu d'accedir al sistema seleccionant el tipus de sol·licitud "Autoritzar la gestió de matrícules al llogater d'una plaça d'aparcament". Indiqueu la referència del gual i les dades de la plaça d'aparcament i a continuació indiqueu el vostre propi número de NIF o bé el del nou llogater. Des d'aquell moment les matrícules inserides anteriorment pel vostre llogater inicial quedaran fora del sistema i podreu autoritzar noves matrícules.

 

 • En el cas de places d'aparcament de diversos propietaris, qui pot autoritzar matrícules o al llogater?

Podrà autoritzar matrícules al sistema, o bé autoritzar a la persona llogatera a que sigui ella qui insereixi les matrícules, el propietari que consti com a titular del rebut de l'IBI.

 

 • En el cas de cotxeres de fins a cinc vehicles, qui pot autoritzar matrícules o al llogater?

Podrà autoritzar matrícules al sistema, o bé autoritzar a la persona llogatera a que sigui ella qui insereixi les matrícules, el titular de la llicència de gual de la cotxera.

 

Activitats, entitats i habitatges d’ús turístic

 

 • Soc titular d’una activitat de producció i distribució intensiva, d’una entitat o d’un habitatge d’ús turístic amb aparcament a la zona. Com haig d’inserir les matrícules dels vehicles autoritzats?

Per internet us podeu identificar electrònicament amb la vostra identificació personal i si el titular és una persona jurídica (empresa o entitat) heu d’indicar que actueu com a Representant i inserir el CIF de la persona jurídica. Haureu d’afegir el codi PIN facilitat prèviament i podreu incorporar un fitxer amb les matrícules a autoritzar. Seguiu les instruccions que trobareu a la guia d’ús.

Guia d'ajuda per a inserir matrícules.

 

 • Sóc titular d'una activitat d'entregues a domicili de compra domèstica o menjar preparat. Puc accedir a la zona restringida fora de l'horari general? Haig d'inserir les matrícules dels vehicles que fan aquest servei?

Per accedir a la zona restringida cal efectuar una Comunciació prèvia. Aquesta autoritza 30 minuts per a l'activitat de càrrega i descàrrega. El control s'efectua pel sistema de càmeres i el temps d'estada es computa des de l'accés a la zona. El vehicle haurà d'estar degudament identificat. 

 

Talls de carrer i ocupacions de via Pública

 

 • Soc resident de la zona i necessito fer un trasllat, mudança, etc. que requerirà de més de 30 minuts per a l’activitat de càrrega i descàrrega o potser suposarà tallar el carrer de forma puntual. Com haig de sol·licitar autorització

Per a les ocupacions de via pública i/o talls de carrer a la zona restringida caldrà gestionar la sol·licitud a través dels següent tràmits.

Ocupació de la via pública: ocupació de part d'un vial

Ocupació de la via pública: tall de carrer

 

Recomanacions 

L'accés i estada a la zona restringida del Centre està controlada per un sistema de càmeres de lectura de matrícules. Verifiqueu el bon estat de la matrícula del vostre vehicle, posant especial atenció a la correcta visualització dels números i lletres corresponents. Els cargols o reblons de la matrícula de color fosc o d'alumini ubicats entre números o lletres poden interferir en la seva correcta lectura. 

Més informació al web Fem Centre 

Altres informacions d'interès:

Tràmit relacionat:

Zona d’accés restringit del Centre: Sol·licitud de reconeixement d’Activitat de Producció i Distribució Intensiva (APDI)

Zona d'accés restringit del Centre: Comunicació prèvia per accedir fora de l'horari general per a no residents

Marc legal:

Article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, on s'estableix que la regulació dels usos de les vies urbanes és competència municipal.

Decret 1460, de 7 de febrer de 2024, de modificació dels horaris d'accés dels vehicles a la zona centre de la ciutat i aprovació dels nous accessos.


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.