Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Zona d'accés restringit del Centre: Autorització de matrícules per accedir fora de l'horari general

Descripció

Zona d'accés restringit del Centre: Autorització de matrícules per accedir fora de l'horari general

Detalls


Nom del tràmit

Zona d’accés restringit del Centre: Autorització de matrícules per accedir fora de l’horari general.

Què és i per a què serveix?

Horaris d’accés general

 • Àrea general

De dilluns a divendres de 7 a 10.30 h i de 15.15 a 16.15 h. Dissabtes de 7 a 10.30 h.

 • Àrea condicionada (a l’entorn de la plaça Gran)

De dilluns a dissabte de 7 a 10.30 h i de 13 a 16.15 h.El servei de càrrega i descàrrega s’ha de fer en el mínim temps imprescindible.

Per tal que els residents, titulars d’aparcaments o titulars de determinades activitats de la zona Centre puguin accedir-hi fora d’aquests horaris generals cal que les matrícules dels seus vehicles estiguin autoritzades al sistema de gestió de control d’accés.

 • Els vehicles propietat de les persones empadronades a la zona queden autoritzats de manera automàtica (veieu preguntes freqüents per a informació addicional). El permís atorgat permet l’estacionament per a càrrega i descàrrega domèstica durant un màxim de 30 minuts amb distintiu horari.
 • Cada domicili podrà autoritzar 3 matrícules de vehicles que no siguin de propietat. El permís atorgat permet l’estacionament per a càrrega i descàrrega domèstica durant un màxim de 30 minuts amb distintiu horari.
 • Els titulars de places d’aparcament podran autoritzar 3 matrícules per plaça i podran autoritzar a la persona llogatera perquè gestioni les matrícules al sistema. El permís atorgat permet la circulació per la zona però no l’estacionament a la via pública.
 • Els titulars de determinades activitats (entitats, habitatges d’ús turístic, activitats de producció i distribució intensiva) podran autoritzar el màxim de matrícules predeterminades en cada cas. El permís atorgat permet l’estacionament per a càrrega i descàrrega durant un màxim de 30 minuts amb distintiu horari, exclusivament a l’entorn del seu establiment.

En cap cas l’activitat de càrrega i descàrrega ni l’estacionament per a la celebració de casaments, podran obstaculitzar o dificultar el trànsit de vianants o d’altres vehicles.

Per a talls de carrer o ocupacions de la via pública per mudances o activitats diferents de la càrrega i descàrrega màxima de 30 minuts caldrà sol·licitar el corresponent permís d'ocupació amb el tràmit corresponent.

Un cop la matrícula està autoritzada al sistema, es pot accedir a la zona al cap de 30 minuts. 

Qui ho pot demanar?
 • Els residents empadronats a la zona d’accés restringit.
  • La tramitació telemàtica no permet la representació per a residents, aquesta només serà permesa presencialment aportant el corresponent document de representació.
 • Els titulars de places d’aparcament ubicades a la zona d’accés restringit.
 • Els titulars d’habitatges turístics ubicats a la zona d’accés restringit.
 • Les entitats que tinguin la seva seu a la zona d’accés restringit i necessitin accedir-hi fora de l’horari d’accés general.
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

Preferentment per internet, amb identificació electrònica

Les persones físiques podran fer-ho també personalment al Servei d'Atenció Ciutadana, amb cita prèvia

Quins documents s'han de portar?

Cap.

L’Ajuntament de Mataró podrà requerir documentació acreditativa del lloguer de places d’aparcament o altres documents que acreditin la necessitat d’accés per a no residents.

Quant temps triga la resposta?

L’autorització de matrícules al sistema de gestió d’accés és immediat.

Quina documentació es lliura?

El sistema de gestió permet generar un comprovant de les matrícules autoritzades en cada cas.

Preguntes més freqüents

Residents

 

 • Tinc una targeta d’accés a la zona restringida (targeta de pilona). Puc continuar utilitzant-la?

Les targetes d’accés a la zona restringida deixaran de funcionar al mes de març de 2021. Independentment de l’ús de la targeta, l’activitat de càrrega i descàrrega, tant per residents com per a activitats autoritzades, en cap cas podrà obstaculitzar o dificultar el trànsit de vianants o d’altres vehicles ni en els horaris d’accés ni en els de fora dels horaris generals.

 

 • Soc resident i tinc un vehicle d’empresa o de renting. Puc autoritzar la matrícula d’aquest vehicle?

Sí. El sistema permet autoritzar fins a 3 matrícules de vehicles que no siguin de propietat de la unitat de convivència. Si la unitat de convivència té més de 3 vehicles d’empresa o de renting caldrà presentar una petició al Registre d’entrada de documents aportant els contractes corresponents de tots els vehicles a autoritzar.

 

 • Soc resident i acabo de comprar-me un vehicle. La seva matrícula està ja autoritzada?

La inserció de matrícules de vehicles propietat dels residents es fa de manera periòdica a partir de la informació facilitada per la Direcció General de Trànsit. A través del tràmit d'autorització de matrícules, els residents poden comprovar si el nou vehicle està ja autoritzat. Si no ho està, podrà afegir de manera manual aquesta matrícula al sistema.

 

 • Soc resident i a la vegada propietari de places d’aparcament. Puc tenir vehicles autoritzats pels dos motius?

No, en aquest supòsit només podreu fer la tramitació com a resident. Els residents tenen autoritzats de manera automàtica els vehicles que tinguin en propietat i es poden autoritzar a més, 3 vehicles per domicili. L’autorització per ser resident permet l’estacionament a la zona restringida per tasques de càrrega i descàrrega domiciliària durant 30 minuts, en canvi l’autorització per plaça d’aparcament només permet la circulació per la zona. En el cas de tenir llogada la plaça d’aparcament, el propietari sí pot autoritzar a la persona llogatera a gestionar matrícules. L’Ajuntament podrà requerir documentació acreditativa del lloguer.

 

 • Soc resident al carrer d'en Moles i no utilitzo l'accés a La Riera per la pilona del carrer Sant Josep. També haig d'autoritzar les matrícules dels vehicles que no siguin de la meva propietat?

Sí. El carrer d'en Moles forma part de la zona restringida i en ser per als vianants per poder disposar dels 30 minuts per a càrrega i descàrrega domèstica és necessari que els vehicles estiguin autoritzats al sistema.

 

 • Soc resident o tinc plaça d'aparcament a la Muralla del Tigre. Puc autoritzar matrícules dels vehicles al sistema d'accés a la zona restringida per accedir per la pilona del carrer Sant Josep cantonada amb plaça de les Tereses?

No. L'accés a la Muralla del Tigre s'ha d'efectuar per la bifurcació dels carrers Argentona, Caminet de les Vinyes i Muralla de la Presó.

 

Places d’aparcament

 

 • Soc llogater d’una plaça d’aparcament. Com ho faig per incloure la matrícula dels meus vehicles al sistema?

El propietari de la plaça d’aparcament pot autoritzar a la persona a qui té llogada la plaça a que sigui aquesta persona la que efectuï els tràmits d’autorització de matrícula. És a dir, en primer lloc ha de ser el propietari qui indiqui les dades de la persona llogatera i a partir d’aquell moment aquesta podrà inserir la matrícula o matrícules al sistema de gestió de l’accés a la zona restringida fora d’horari general. Per indicar quina persona està autoritzada a inserir les matrícules al sistema seleccioneu el tipus de sol·licitud "Autoritzar la gestió de matrícules al llogater d'una plaça d'aparcament". Identifiqueu la referència del gual i les dades de la plaça d'aparcament i a continuació podreu indicar el número de NIF de la persona llogatera.

 

 • Soc propietari d'una plaça d'aparcament i vaig autoritzar al llogater a inserir les matrícules dels seus vehicles, però ja no tinc aquest llogater. Com puc revertir l'autorització?

Per revertir l'autorització a un llogater simplement heu d'accedir al sistema seleccionant el tipus de sol·licitud "Autoritzar la gestió de matrícules al llogater d'una plaça d'aparcament". Indiqueu la referència del gual i les dades de la plaça d'aparcament i a continuació indiqueu el vostre propi número de NIF o bé el del nou llogater. Des d'aquell moment les matrícules inserides anteriorment pel vostre llogater inicial quedaran fora del sistema i podreu autoritzar noves matrícules.

 

 • En el cas de places d'aparcament de diversos propietaris, qui pot autoritzar matrícules o al llogater?

Podrà autoritzar matrícules al sistema, o bé autoritzar a la persona llogatera a que sigui ella qui insereixi les matrícules, el propietari que consti com a titular del rebut de l'IBI.

 

 • En el cas de cotxeres de fins a cinc vehicles, qui pot autoritzar matrícules o al llogater?

Podrà autoritzar matrícules al sistema, o bé autoritzar a la persona llogatera a que sigui ella qui insereixi les matrícules, el titular de la llicència de gual de la cotxera.

 

Activitats, entitats i habitatges d’ús turístic

 

 • Soc titular d’una activitat de producció i distribució intensiva, d’una entitat o d’un habitatge d’ús turístic. Com haig d’inserir les matrícules dels vehicles autoritzats?

Per internet us podeu identificar electrònicament amb la vostra identificació personal i si el titular és una persona jurídica (empresa o entitat) heu d’indicar que actueu com a Representant i inserir el CIF de la persona jurídica. Haureu d’afegir el codi PIN facilitat prèviament i podreu incorporar un fitxer amb les matrícules a autoritzar. Seguiu les instruccions que trobareu a la guia d’ús.

Guia d'ajuda per a inserir matrícules.

 

 • Sóc titular d'una activitat d'entregues a domicili de compra domèstica o menjar preparat. Puc accedir a la zona restringida fora de l'horari general? Haig d'inserir les matrícules dels vehicles que fan aquest servei?

Per accedir a la zona restringida cal utilitzar l’intèrfon de la pilona. Es pot romandre a la zona restringida durant el temps indispensable per efectuar el servei amb distintiu horari que identifiqui l’hora d’arribada. El vehicle haurà d’estar degudament identificat. No s'han d'inserir les matrícules dels vehicles al sistema.

 

Talls de carrer i ocupacions de via Pública

 

 • Soc resident de la zona i necessito fer un trasllat, mudança, etc. que requerirà de més de 30 minuts per a l’activitat de càrrega i descàrrega o potser suposarà tallar el carrer de forma puntual. Com haig de sol·licitar autorització

Per a les ocupacions de via pública i/o talls de carrer a la zona restringida caldrà gestionar la sol·licitud a través dels següent tràmits.

Ocupació de la via pública: ocupació de part d'un vial

Ocupació de la via pública: tall de carrer

 

Dificultats per accedir a la zona restringida tot i tenir autoritzada la matrícula del vehicle

 

 • Intento accedir a la zona restringida però la pilona no baixa tot i tenir autoritzada la matrícula del vehicle.

Si teniu autoritzada la matrícula del vehicle al sistema utilitzeu l'intèrfon per accedir a la zona restringida. El sistema de control d'accés utilitza càmeres de lectura de matrícules. Verifiqueu el bon estat de la matrícula del vostre vehicle, posant especial atenció a la correcta visualització dels números i lletres corresponents. Els cargols o reblons de la matrícula de color fosc o d'alumini ubicats entre números o lletres poden interferir en la seva correcta lectura. 


Més informació al web Fem Centre 
Altres informacions d'interès:
Tràmit relacionat:
Zona d’accés restringit del Centre: Sol·licitud de reconeixement d’Activitat de Producció i Distribució Intensiva (APDI)
Marc legal:

Article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, on s'estableix que la regulació dels usos de les vies urbanes és competència municipal.

Decret número 4450, d’1 de juliol de 2020 de modificació de l’horari d’accés dels vehicles al centre de la ciutat.


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.