Por favor, espere.
Por favor, espere.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalles del procedimiento: Pla de reconstrucció social i econòmica: Subvencions destinades a fomentar la creació d'ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del pla de reactivació de l'ocupació de la Diputació de Barcelona

Descripción

Pla de reconstrucció social i econòmica: Subvencions destinades a fomentar la creació d'ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del pla de reactivació de l'ocupació de la Diputació de Barcelona

Iniciar trámite

Detalles

Nom del tràmit

Pla de reconstrucció social i econòmica: Subvencions destinades a fomentar la creació d'ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del pla de reactivació de l'ocupació de la Diputació de Barcelona.

Què és i per a què serveix?

És el procediment de sol·licitud, tramitació, atorgament, justificació i pagament de subvencions que atorga l’Ajuntament de Mataró relatives a la contractació laboral per un termini no inferior a tres mesos de persones desocupades, en el marc del Pla de reactivació de l’ocupació per al 2021 de la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Persones treballadores autònomes (persones físiques) i les empreses (persones jurídiques societàries) que compleixin la totalitat de les condicions i els requisits següents:

 • Realitzar l’activitat empresarial a la ciutat de Mataró
 • En cas de ser persona física, complir amb els requisits legals per poder exercir una activitat professional.
 • En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent, si s’escau.
 • Realitzar una contractació per un període mínim de 3 mesos a persones en situació d’atur.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Mataró, l’Agència Tributària i la Seguretat Social mentre duri tot el procediment: en el moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució de l’atorgament i abans de rebre el pagament.
 • No haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral.
 • No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 • No incórrer en alguna de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 19/1982, de 7 d'abril, o aplicar les mesures alternatives previstes en el Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000 de 24 de juliol.
 • Complir amb les obligacions com a empresa de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.
 • Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. I en cas que es disposi d’una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, comptar amb els mitjans per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenció en llurs centres.
 • Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” (Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 delTractat de Funcionament de la Unió Europea), que estableix que l’import total dels ajuts  que es puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 € en un període de tres exercicis fiscals. Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de “minimis” percebuts per la persona beneficiària, sigui quina sigui la seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos
 • No podran realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació d'ocupació durant la vigència del contracte subvencionat. Així mateix, la jornada de treball, ha de ser, com a mínim, del 50% de les hores setmanals, segons el conveni col·lectiu aplicable.
 • S’exceptua d’aquestes obligacions la incoació d’expedients de regulació temporal d’ocupació, amb suspensió dels contractes o reducció de la jornada laboral, previstos legalment a l’article 47.1 de l’Estatut dels Treballadors, a causa de la paralització del’activitat econòmica provocada per la pandèmia COVID-19.
   

Requisits per part de les persones contractades:

 • Trobar-se en situació d'atur i registrades/inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació no ocupades.
 • No estar cotitzant a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS
 • No haver estat contractades per l'empresa en els darrers 6 mesos.
Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Pendent d'obertura de termini

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant la documentació requerida

Si no disposeu d'identificació electrònica consulteu la Guia sobre com obtenir i utilitzar l'idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCat al Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

Totes les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 1. DNI o NIE de la persona treballadora autònoma / CIF de l’empresa.
 2. Certificat bancari de titularitat de l’IBAN on s’haurà d’ingressar l’import de l’ajut
 3. En cas de persones jurídiques, documentació que acrediti la representació:
  • Escriptura de constitució i estatuts de la societat, elevació a públic d’acords socials, document acreditatiu de poders del representant de l’entitat.
 4. NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa.
 5. Alta censal de realització de l’activitat empresarial al municipi de Mataró (model de l’AEAT 036 o 037).
 6. DNI o NIE de la persona desocupada contractada.
 7. Contracte de treball registrat a l’OTG on consti la durada del mateix.
 8. Alta a la Seguretat social de la persona contractada.

 

En cas que el període subvencionable hagi acabat en el moment de sol·licitud, s'haurà d'adjuntar la documentació justificativa seguent:

 1. Nòmines i documents de cotització a la Seguretat Social (RLC i RNT)
 2. Justificant bancari del pagament de la nòmina i de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.
 3. Model 110 i justificants de pagaments de l’IRPF corresponents al període del contracte

 

A més, al formulari web de tramitació caldrà:

 1. Acceptar model de Declaració responsable
 2. Informar del número de compte corrent (IBAN) on s'hagi de transferir l’import de la subvenció en cas que sigui atorgada.
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la tramitació de l'expedient i notificació de la resolució serà de 3 mesos. (comptats des de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre General)

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

Quina documentació es lliura?
Comprovant de la sol·licitud
Marc legal:

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a fomentar la creació d'ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del Pla de reactivació de l'ocupació de la Diputació de Barcelona.


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Procesando su petición...
Por favor espere.
Por favor espere.