Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Entitats: Sol·licitud de subvencions per al sosteniment de les entitats afectades per la COVID19

Descripció

Entitats: Sol·licitud de subvencions per al sosteniment de les entitats afectades per la COVID19

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit

Entitats: Sol·licitud de subvencions per al sosteniment de les entitats afectades per la COVID19

Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de subvencions per donar suport al manteniment i funcionament de les entitats afectades per la COVID-19 durant el 2021.


La finalitat de la subvenció és compensar, parcialment, a les entitats per les despeses que hagin assumit des de l’1 de gener de 2021 fins el 18 d'octubre, últim dia de presentació de la sol·licitud de subvenció, relatives a l’aigua, llum, gas, neteja, telèfon, internet, comunitat, assegurança, impostos i taxes, lloguer o adquisició de local social de l’entitat, despeses de gestoria, despeses de personal i material específic per a la prevenció i desinfecció de la Covid19.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar la subvenció les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades a Mataró, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol·licituds a través del seu representant legal de l'entitat (president o presidenta)


No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Requisits:

Les entitats sol·licitants hauran de complir obligatòriament amb els següents requisits:

 • Haver reintegrat dins del termini previst qualsevol subvenció anteriorment revocada per l’Ajuntament de Mataró.
 • Haver justificat qualsevol subvenció rebuda per la qual hagi finalitzat el termini per a la seva justificació.
 • Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Mataró, abans de la concessió de la subvenció.

Obligacions de les entitats beneficiaries:

 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents,
  aportant tota la informació que els sigui requerida.
 • Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les despeses subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com es coneguin i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.
 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 • Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
 • Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en la Llei de transparència.
 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
 • Reintegrar els fons percebuts als supòsits recollits en l’article 37 de la Llei general de subvencions.
 • Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.
 • Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases o d'altres disposicions generals vigents.
Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Des de l'1 al 18 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos)

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant la documentació requerida

Si no disposeu d'identificació electrònica consulteu la Guia sobre com obtenir i utilitzar l'idCAT Mòbil o sol·liciteu un certificat idCAT al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud a través del formulari electrònic que inclou:

 1. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
 2. Una relació de les despeses de contractació de personal
 3. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
 4. Autorització a l’Ajuntament per a la consulta del Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya les dades de l’entitat, i per obtenir de manera directa, mitjançant els certificats telemàtics, l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 5. Declaració responsable de no haver estat beneficiat per a la mateixa finalitat, per altres administracions o ens públics o privats, o en tot cas que la suma dels diferents ajuts no superi l’import total de les despeses contretes.
 6. Declaració de protecció de dades

 

 

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es requerirà a l’entitat sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils i s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud prèvia resolució que serà dictada en els termes previstos per l’art. 68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta la plena acceptació d’aquestes bases i l’autorització de qui la sol·liciti perquè l’òrgan que la concedeix obtingui de manera directa l’acreditació de l’acompliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant certificats telemàtics i, en el cas de tractar-se d'una entitat, a més a més l'autorització perquè l'òrgan que la concedeix consulti al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya les dades de l’entitat. En el supòsit que qui faci la sol·licitud denegués expressament aquest consentiment, haurà d’aportar davant l’òrgan que la concedeix els documents acreditatius corresponents.

Quant temps triga la resposta?

La resolució d‘atorgament o denegació corresponent es notificarà electrònicament i s’emetrà en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data final de la presentació de sol·licituds en el Registre de l’Ajuntament.

Quina documentació es lliura?
Comprovant de la sol·licitud
Altres informacions d'interès
T'ho posem fàcil - Instruccions per a la tramitació de subvencions per al sosteniment de les entitats afectades per la COVID19
Marc legal:

Bases reguladores de la convocatòria extraordinària de subvencions per al sosteniment de les entitats afectades per la pandèmia de la Covid-19 de l’Ajuntament de Mataró

Formularis per a la seva descàrrega

Document per a requeriment de despeses: Relació de factures

Document per a requeriment de despeses: Relació de factures

Document per a requeriment de despeses: Contractació de personal

Document per a requeriment de despeses: Contractació de personal

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.