Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Subvencions: Subvenció per joves per fer front a rendes de lloguer

Descripció

Subvencions: Subvenció per joves per fer front a rendes de lloguer

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Subvencions: Subvenció per joves per fer front a rendes de lloguer

Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de subvenció per a joves d’entre 18 i 35 anys empadronats a la ciutat de Mataró per al sosteniment de les rendes de lloguer de l’habitatge habitual.

L’Ajuntament subvencionarà un màxim del 50% de la quantitat acreditada que la persona interessada hagi pagat en concepte de rebuts de lloguer durant el 2021 fins a un màxim de 1.200 euros.

Consulteu a les bases de subvenció (apartat VIII) els supòsits de disminució o increment de l’ajut.

Qui ho pot demanar?

Per accedir a aquesta subvenció cal reunir els següents requisits:

 • Que la persona interessada estigui empadronada a Mataró, com a mínim durant cinc anys de forma continuada o en períodes intermitents, comptats en el període dels darrers 10 anys i que resideixi efectivament a la ciutat.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer a Mataró amb data d’inici 2021 i una durada mínima d’un any.
 • L’adreça del contracte haurà de ser el domicili habitual de la persona beneficiària de l’ajut i estar-hi empadronat.
 • La renda mensual del lloguer no pot ser superior als 900 euros.
 • Estar al corrent de les rendes de lloguer dels darrers 3 mesos anteriors a la sol·licitud, en funció de la data d’inici del contracte.
 • No ser titular d’un habitatge en propietat.
 • Que el conjunt d’ingressos de 2020 de la unitat de convivència no superi 3,73 vegades l’Índex de renda de suficiència de Catalunya (7967,73€/ anuals), establint-se el límit màxim en 29.719,63 euros.
 • Haver reintegrat dins del termini previst qualsevol subvenció anteriorment revocada per l’Ajuntament de Mataró.
 • Haver justificat qualsevol subvenció rebuda per la qual hagi finalitzat el termini per a la seva justificació.
 • Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Mataró.

No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones físiques en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Del 2 al 15 de novembre de 2021 (ambdós inclosos)

Com i on es pot fer?

- Per internet

- Personalment a qualsevol oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (amb cita prèvia obligatòria)
Quins documents s'han de portar?
 • Sol·licitud en model normalitzat (per internet la sol·licitud és el propi formulari)
 • Contracte de lloguer (ha de tenir data d’inici de l’any 2021)
 • Rebuts de lloguer mensuals pagats al 2021 (com a mínim els tres darrers rebuts han d’estar pagats, en funció de la data d’inici del contracte fins a la data de presentació de la sol·licitud). Als rebuts ha de constar com a mínim la identificació fiscal de l’arrendador i l’arrendatari, el concepte (adreça de l’habitatge) la data i l’import.
 • Certificat de titularitat bancària del compte on s’ha d’ingressar la subvenció, que ha d’estar a nom de la persona sol·licitant.

 En cas de no autoritzar a la consulta de dades amb altres administracions, a més caldrà aportar els següents documents:

 • Certificat de l’IRPF de totes les persones membres de la unitat de convivència
 • Certificat de prestacions públiques de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de totes les persones membres de la unitat de convivència
 • Certificat de titularitat de béns de la Direcció General del Cadastre de la persona sol·licitant.
 • Certificat de no tenir deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) de la persona sol·licitant.
Quant temps triga la resposta?

La resolució s’emetrà en el termini de tres mesos a comptar des de la data de final de la presentació de sol·licituds.

Efectes del silenci administratiu
La manca de resolució dins del termini indicat produirà, de forma general, efectes denegatoris de la sol·licitud.
Quina documentació es lliura?
En el moment de la presentació, comprovant de la sol·licitud i posteriorment resolució de la mateixa.
Marc legal:
Bases reguladores de la convocatòria extraordinària de subvencions per afavorir l’emancipació de les persones joves de la ciutat, mitjançant ajudes pel sosteniment de l’habitatge de lloguer

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de subvenció per joves per fer front a rendes de lloguer

Sol·licitud de subvenció per joves per fer front a rendes de lloguer

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.