Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Autoliquidació

Descripció

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Autoliquidació

Detalls


Nom del tràmit
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Autoliquidació
Què és i per a què serveix?

En els casos en què es produeix un canvi de nom o titularitat d'un terreny de naturalesa urbana (venda de finques, donacions, herències i altres), cal que els interessats declarin a l'Ajuntament les dades necessàries per poder efectuar el canvi de nom a les bases de dades municipal  i de Cadastre. 

Així mateix també serveix per: 

 • Autoliquidar l'impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
 • Declarar les exempcions previstes per la llei.
 • Declarar la no subjecció del tribut per manca d’increment de valor de la finca transmesa.

En cas que no s'hagi produït un increment del valor de la finca respecte del valor d’adquisició o bé si interessa aplicar la fórmula de càlcul per l'increment real del valor de la finca, caldrà adjuntar la documentació acreditativa de l'adquisició d’aquesta

Qui ho pot demanar?

L’autoliquidació de la plusvàlua la pot realitzar:

Qui transmet o constitueix un dret real sobre un immoble (per exemple el venedor). En el cas de transmissions o constitucions de drets (excepte herències, llegats i donacions) , si el transmitent o venedor és una persona física no resident a Espanya, l’obligat al pagament serà l’adquirent  o comprador.

En cas d'herències o donacions, qui adquireix el terreny o a favor del qual es constitueix o es transmet un dret real de gaudi (per exemple l'hereu, el donatari, …)

L’autoliquidació s'ha de realitzar de manera individual, és a dir cada persona que efectua la transmissió està obligada a presentar una autoliquidació per finca transmesa .

Si l'immoble s'adquirí per quotes o porcions en diferents dates (exemple: 50% el dia 20/05/2010 i 50% el dia 6/11/2012) haureu de fer una autoliquidació per a cada data d'adquisició indicant el percentatge de propietat adquirit a cadascuna d’elles.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Aquesta autoliquidació  haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi la transmissió:

 1. Quan es tracti d'actes "inter vivos" (entre persones vives), el termini és de trenta dies hàbils.
 2. Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
Com i on es pot fer?

- Per Internet amb identificació digital

- Personalment a les Oficines d'Atenció i Assistència a la Ciutadania amb Cita prèvia

Quins documents s'han de portar?
 1. Escriptura pública, document judicial, document administratiu (còpia simple o fotocòpia autèntica) on s’hagi formalitzat la transmissió de l'immoble.
 2. En cas que no s'hagi produït un increment del valor de la finca respecte del valor d’adquisició ( supòsit de no subjecció) o bé si interessa aplicar la fórmula de càlcul per l'increment real del valor de la finca, caldrà adjuntar la documentació acreditativa de l'adquisició  d’aquesta ( per compra-venda: escriptura pública / per herències o donacions: declaració impost de successions i donacions  Models ATC 660/651)
 3. Documents justificatius d’exempcions o bonificacions que s'al·leguin.
 4. Si el tràmit es fa presencialment, document d'identitat de la persona interessada.
 5. Si el tràmit es fa en representació de la persona interessada, document de representació corresponent i document d'identitat de la persona representant.
Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Quina documentació es lliura?

Resguard de l’autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i en el seu cas, lliurament de la carta de pagament del tribut.  

Preguntes més freqüents:

- Si es pacta en escriptura pública que l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys el pagarà la part compradora, l'Administració a qui es dirigirà a l'hora de cobrar l'impost?

 • Cap pacte entre les parts pot alterar la norma tributària. Per tant, s'ha d'entendre aquest pacte com un contracte de pagament entre venedor i comprador. El subjecte passiu no pot ser alterat en cap cas. El venedor tindrà dret a reclamar-li a la part compradora l'import de la liquidació, i si aquest no li paga, reclamar incompliment del pacte per la via judicial.

- El Registrador de la propietat i el Notari em demanen que justifiqui que he liquidat o declarat la plusvàlua a l’Ajuntament per poder inscriure l’escriptura al registre. Què haig de fer?

 • Un cop autoliquidat el tribut correctament, acompanyat de la documentació necessària i registrat per l’Ajuntament, podrà aportar on calgui el justificant obtingut per complir amb aquest requeriment.

- I si visc fora i no puc desplaçar-me?

 • Podeu realitzar l’autoliquidació per Internet.
Tràmits relacionats

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Declaració o comunicació a efectes de Plusvàlua i d'alteració de la titularitat cadastral.

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Estimació del càlcul (avançament)

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d'herència per habitatge habitual

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d’herència per local afecte a activitats empresarials o professionals

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació per aportació d'immoble heretat a la Borsa de Lloguer Social

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Exempció per dacions en pagament i execució hipotecària del domicili habitual

Marc legal:

Ordenances Fiscals 2.1 IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (IIVTNU)

Espai de Tributs - Plusvàlua


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.