Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Acreditació anual del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat

Descripció

Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Acreditació anual del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat

Iniciar tràmit

DetallsNom del tràmit
Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Acreditació anual del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat
Què és i per a què serveix?

És la presentació de la documentació acreditativa d'haver utilitzat serveis de recollida selectiva, de la totalitat o part dels residus comercials generats, mitjançant un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya i homologat per l'Ajuntament de Mataró.  

Qui ho pot demanar?
  • Els titulars de rebuts de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament dels residus municipals generats a les activitats.
  • Les empreses gestores homologades per l’Ajuntament (en el cas de disposar de l’autorització d’ús de les dades signada pel client). 
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?
  • Per a activitats que ja constin d'alta al cens d’activitats generadores de residus municipals a 1 de gener: de l'1 al 31 de gener.
  • Per a les activitats que no constin al cens a 1 de gener: 
    • En el termini de 3 mesos des de la data de presentació de la declaració d'alta de la Taxa de recollida de residus d’activitats (Brossa Comercial)
    • En el cas d'altes efectuades d'ofici per l'Ajuntament, el termini de 3 mesos s'iniciarà a la data de notificació del requeriment per a la presentació de la declaració d'alta de la Recollida de residus d’activitats (Brossa Comercial).

Les acreditacions de recollida selectiva mitjançant gestor autoritzat presentades fora de termini comportaran l'aplicació de la taxa segons estableixin les Ordenances Fiscals vigents.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant la documentació requerida

- Les persones físiques (autònoms) també poden fer la presentació personalment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania 

Quins documents s'han de portar?

Contracte vigent amb el gestor autoritzat o bé certificat de l'any en curs del gestor on consti per quines fraccions de residus consta l'acreditació, les quantitats recollides separament, la freqüencia de recollida per a cadascuna i el seu destí final (centre de recuperació o reciclatge de cada fracció).

Quant temps triga la resposta?

El resultat de l'acreditació anual per a cada fracció, un cop verificada amb informe tècnica favorable, quedarà recollida al rebut de la brossa comercial corresponent. 

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la presentació.

Altres informacions d'interès:

Per a la presentació telemàtica descarregueu-vos el formulari PDF que trobeu al final d'aquesta fitxa informativa, empleneu-lo i adjunteu-lo en fer la petició.


Tràmits relacionats:

Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals generats a les activitats

Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Comunicació de discrepàncies sobre la taxa municipal

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Ordenança general de residus urbans i neteja viària (Annex 1 - Autorització de gestors privats de residus per l'Ajuntament de Mataró)

Formularis per a la seva descàrrega

Acreditació anual del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat

Acreditació anual del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.