Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Mercats no sedentaris: Sol·licitud de participació a la convocatòria d'oferta pública per a traspàs de parada de mercat

Descripció

Mercats no sedentaris: Sol·licitud de participació a la convocatòria d'oferta pública per a traspàs de parada de mercat

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Mercats no sedentaris: Sol·licitud de participació a la convocatòria d'oferta pública per a traspàs de parada de mercat
Què és i per a què serveix?

Es tracta de la sol·licitud per participar a les convocatòries obertes d'oferta pública per a traspàs d’una parada de mercat de venda no sedentària de Mataró.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica interessada en ser titular d’una parada de mercat de venda no sedentària per la que s’ha convocat oferta pública.

Quin cost té?

La presentació de la sol·licitud cap.

Per a l'adjudicació de la parada de mercat, l'adjudicatari haurà d'abonar l'import indicat a l'oferta pública en concepte de transmissió i el cedent acreditar haver rebut el pagament.

En quines dates es pot fer?

Dins del termini establert a l'anunci de cada convocatòria d'oferta pública.

Com i on es pot fer?

- Per internet, adjuntant, la documentació requerida

- Personalment a les Oficines d'Atenció i Assistència a la Ciutadania, amb cita prèvia.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud de participar en la convocatòria d’oferta pública, en model normalitzat.
  • Document d'identificació NIF/NIE del sol·licitant
  • Document d'identificació NIF/NIE del representant (en cas de persona jurídica)
  • Declaració responsable del compliment dels requisits per a l’exercici de la venda no sedentària (inclosa a la sol·licitud)

En cas de no autoritzar a l'Ajuntament a la consulta de dades per via telemàtica, caldrà aportar, a més:

  • Certificat de no tenir cap deute amb la Seguretat Social
  • Certificat de no tenir cap deute amb l'Agència Tributària
Quant temps triga la resposta?

Un mes des que s’hagi aportat tota la documentació requerida i s’acrediti estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT, la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:

És d’aplicació l’article 15 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires pel qual l’ajuntament traslladarà l’oferta, de manera prioritària, als marxants que estiguin en la llista d’espera del darrer concurs convocat. En cas que no hi hagi interessats, es convocarà oferta pública. Si hi ha vàries persones interessades es resoldrà per sorteig.

Marc legal:

- Ordenança municipal reguladora del mercats de venda no sedentària de Mataró

- Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires 

- Ordenances Fiscals

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de participació a la convocatòria d'oferta pública per a traspàs de parada de mercat

Sol·licitud de participació a la convocatòria d'oferta pública per a traspàs de parada de mercat

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.