Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Animals de companyia: Alta al cens municipal

Descripció

Animals de companyia: Alta al cens municipal

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Animals de companyia: Cens municipal
Què és i per a què serveix?

Els animals domèstics han de constar en el Cens Municipal d'Animals Domèstics. Amb aquest tràmit se sol·liciten les altes, les baixes i els canvis de titularitat en aquest cens.
Quan es fa aquest tràmit es pot demanar un certificat de la inscripció o variació efectuada al cens caní.

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Mataró que tenen un animal domèstic.

Quin cost té?

- La inscripció en el cens municipal és gratuïta.

- Anualment cal pagar la Taxa per tinença d'animals de companyia (Ordenances Fiscals - Taxa 3.18 per prestació de serveis de sanitat). Estan exempts del pagament de la taxa els gats, les fures, els gossos pigall. Els animals adoptats al Centre Municipal d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia de l’Ajuntament de Mataró (CAAD), i al del Consell Comarcal del Maresme així com els que s’adoptin en qualsevol de les societats protectores d’animals amb seu a Mataró, tindran una exempció del pagament de la taxa durant els dos primers anys a comptar des del moment de l’adopció i de la seva inscripció al cens municipal d’animals domèstics de Mataró".

- Si es demana el certificat de la inscripció o variació efectuada al cens caní, cal abonar la Taxa 3.2 per expedició de documents (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Presencialment a les Oficines d'Atenció i Assistència Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Per la inscripció al Cens Municipal d'Animals:


Documents obligatoris

 • Sol·licitud
 • Document d’identitat del propietari (DNI, NIE o passaport)
 • Cartilla sanitària de l’animal (pàgina principal amb les dades identificatives de l’animal i del propietari (incloent la seva signatura), pàgina amb les dades de la darrera vacunació i, si és el cas, pàgina amb les dades del número de xip)

Altra documentació

 • Document acreditatiu del número de xip (en cas que no estigui així indicat a la cartilla sanitària)
 • Certificat o contracte d'adopció en cas de tractar-se d'un animal adoptat al Centre Municipal o Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia o en una societat protectora d'animals amb seu a Mataró.


Si l'animal és un gos de raça potencialment perillosa:

 • Fotografia mida carnet del sol·licitant.
 • Declaració responsable del sol·licitant.
 • Pòlissa de l'assegurança de l'animal (segons el que estableix la Llei 10/1999 del 30 de juliol sobre la tinença d'aquest tipus d'animals).La pòlissa ha de cobrir com a mínim 150.253,03€ per sinistre i hi ha de constar el núm. d'identificació del gos.
 • Últim rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa que ha de ser vigent en el moment de fer l'alta.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Certificat d'Antecedents Penals (es tramita des de l'Ajuntament, prèvia autorització. )
Si l'animal és un gos d'assistència (gos guia o pigall, de servei, de senyalització de sons, d'avís, per a persones amb trastorns de l'espectre autista, etc.) carnet o documentació acreditativa emesa per la Generalitat de Catalunya o organisme competent.
 
Si l'animal és un gos propietari de persona que pertany a entitat esportiva on la presència d'animals sigui inherent a la pròpia activitat, com per exemple la caça, documentació acreditativa de pertànyer a entitat esportiva (carnet, certificat, etc.).


Quant temps triga la resposta?

Immediata.

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la sol.licitud
- Liquidació de la taxa corresponent

Altres informacions d'interès:

Es consideren gossos de raça potencialment perillosa els següents:akita inu, terrier starffordshire americà, bullmastiff, doberman, dog argenti, dog de Bordeus, fila brasileiro, masti napolita, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès i american bully

Requisits i documentació per renovar o obtenir llicència per tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa

Els propietaris de gossos censats poden obtenir les bosses de recollida d’excrements a les oficines d’atenció ciutadana

Espais de lliure circulació

Decret 2014 Mosquit Tigre

Marc legal:

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'inscripció al Cens Municipal d'Animals de Companyia

Sol·licitud d'inscripció al Cens Municipal d'Animals de Companyia

Declaració responsable

Declaració responsable

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.