Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat amb certificat tècnic

Descripció

Llicències d'activitats: Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat amb certificat tècnic

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat amb certificat tècnic
Què és i per a què serveix?

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en  l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica (vegeu columna corresponent a “Certificat tècnic”), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l‘exercici de l’activitat.


Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural ni els habitatges d'ús turístic, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a:  https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics


Així mateix, amb la presentació d'aquest tràmit s'esdevé formalitzada l'alta al padró de la Taxa per la prestació del servei de residus municipals generats en les activitats d'acord amb l'art. 14 de l'ordenança reguladora de la mateixa.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o representant.
Es requereix la signatura electrònica de tècnic competent pel certificat tècnic.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

Els titulars d’una activitat econòmica o d’un establiment han de disposar de la documentació acreditativa del pagament de les taxes corresponents abans d’iniciar l’activitat.

La manca de pagament de les taxes relatives a l’activitat econòmica abans que s’iniciï comporta deixar sense efecte la comunicació.

En quines dates es pot fer?

Sempre 

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

  Per dubtes en la seva presentació cal demanar cita prèvia a: Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències d'Obres i Activitats

Requisits previs:
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
 • Disposar de la documentació prevista en el punt de documentació a aportar.
 • No es pot presentar la comunicació d’inici d’activitat en un establiment fins que la intervenció prèvia sobre l’activitat establerta per la normativa sectorial finalitzi favorablement (Art. 32.4 de la Llei 18/2020)
Quins documents s'han de portar?

Documentació obligatòria:

 • Certificat tècnic final d’instal·lació signat per tècnic competent,amb plànol. (segons model normalitzat FM1768)
 • Comunicació d'alta del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials. (segons model normalitzat FM1338)

Altra documentació:

 • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons Llei 3/2010
 • Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, si es tracta d’un establiment que no està connectat al sistema públic de sanejament
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel RD 191/2011
 • Document acreditatiu d’aïllament acústic, si s’escau
 • Document acreditatiu de la representació
Quant temps triga la resposta?

Immediata.

Quina documentació es lliura?

Justificant de la sol·licitud que correspon al títol habilitant per l’exercici de l’activitat.
Autoliquidació de la taxa (rebut).

Efectes del silenci administratiu

No hi ha resolució


Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a través de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen
La comunicació prèvia no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.


Si en la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació essencial per a l’inici de l’activitat, s’ha d’iniciar d’ofici un procediment d’esmena de requisits formals, per mitjà de la notificació del requeriment a la persona interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de quinze dies a comptar de la notificació.


Si una vegada transcorregut el termini de quinze dies d’esmena sense la seva subsanació, es dictarà una resolució que deixi sense efecte la comunicació, ordeni el cessament de l’activitat i, si escau, restitueixi la situació jurídica al moment previ a l’inici de l’activitat corresponent, sens perjudici de la incoació del procediment sancionador corresponent.


Si, després de fer la comprovació documental o la inspecció, es constata l’incompliment de qualsevol requisit material relatiu a l’activitat comunicada, l’òrgan competent ha d’iniciar d’ofici el procediment d’esmena. Aquest procediment té una durada màxima de sis mesos.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Mitjans de pagament

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

Altres informacions d'interès:

T A A C (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya) (informació sobre requeriments d'accessibilitat en establiments d'ús públic)
Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014
Plànols d'ordenació del Pla General 96
Relació normativa pla general vigent
Registre de planejament urbanístic de Catalunya
Establiments turístics (Canal Empresa)
Seu electrònica del cadastre (per consultar la referència cadastral)

 

Tràmits relacionats:

Ajuts per al foment de l'activitat econòmica:


Marc legal:

Formularis per a la seva descàrrega

Certificat tècnic final d'instal·lació signat per tècnic competent, amb plànol

Certificat tècnic final d'instal·lació signat per tècnic competent, amb plànol (segons model normalitzat FM1768)

Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals

Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals generats a les activitats

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.