Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals generats a les activitats

Descripció

Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals generats a les activitats

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Declaració d’alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals generats a les activitats
Què és i per a què serveix?

De conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, l’Ajuntament estableix la taxa pels serveis de gestió de residus municipals generats a les activitats.

Amb aquesta regulació es dóna compliment a l’exigència legal d’establir unes taxes específiques, diferenciades i no deficitàries, que permetin implantar sistemes de pagament per generació, és a dir, mecanismes mitjançant els quals els subjectes passius contribueixen en funció dels residus que realment generen i separen selectivament en origen, el que incentiva la seva reducció i  separació.

Qui ho pot demanar?
 1. Són subjectes passius contribuents en la prestació del servei de recepció obligatòria la recollida, transport i tractament dels residus generats als comerços, serveis i indústria assimilables a domèstics, les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, beneficiaris del servei.
 2. Són subjectes passius contribuents en la prestació dels serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat, les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que no hagin acreditat la recepció d’aquest servei pel sector privat.
 3. També estan subjectes a aquesta taxa els titulars d’activitats puntuals que es desenvolupen a la via pública tals com circs, fires, atraccions i qualsevol altra de similars característiques.
 4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels immobles on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus el qual estarà obligat a complir l’obligació tributària principal així com les obligacions formals inherents a aquesta.
Quin cost té?

La presentació de la declaració no té cap cost associat.

En quines dates es pot fer?

L'alta s'ha de presentar quan s’iniciï l'activitat i produeix automàticament la inclusió en el padró anyal de la taxa.

Com i on es pot fer?

- Per Internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida
- Les persones físiques (autònoms) també poden efectuar aquest tramitació a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

Quins documents s'han de portar?
 • Model de declaració d'alta, baixa o variació.
 • Alta censal de l'IAE (model 036, model 840 o imprès IAE de l’ORGT).
 • Els titulars d’activitats que generin residus municipals com a conseqüència del desenvolupament de la seva activitat que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent de l’establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor homologat per l’Ajuntament la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent, ja sigui per una o per vàries de les fraccions que genera .
 • El termini per acreditar-ho serà d’un mes a comptar des de l’inici de l’activitat . Pels exercicis successius a l’alta, i per aquelles persones que constin en el cens a data 1 de gener, l’hauran d’acreditar abans de l’1 de febrer de cada any.
Quant temps triga la resposta?

Segons el tipus d'activitat i de la superfície del local el servei d'Espais públics es posa en contacte amb l'interessat per coordinar la gestió del servei. 

Quina documentació es lliura?

Justificant de recepció de la Declaració degudament segellada

Altres informacions d'interès:

En cas que l'activitat es doni de baixa o efectuï alguna variació cal que l'interessat presenti un nou Model de declaració d'alta, baixa o modificació amb la casella corresponent activada juntament amb la documentació que es requereixi.


Tràmits relacionats:

Acreditació anual del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat
Comunicació de discrepàncies

Preguntes més freqüents:

Perquè s’implanta aquest servei?

La gestió de residus municipals a Mataró ve regulada per l’ordenança Ordenança reguladora de la gestió dels residus i de la neteja de l’espai públic de Mataró i dona compliment a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Per facilitar el compliment d’aquesta llei i les anteriors ja derogades , l’Ajuntament de Mataró va posar en funcionament a partir del 7 de gener de 2005, un nou servei de recollida de residus comercials, modificat a partir de l’exercici 2013 i, de nou, 2021 ampliant-ne l’abast.

Totes les activitats tenen el dret de fer ús d’aquest servei municipal sempre que generin residus definits com a domèstics o comercials, segueixin les directrius de prestació del servei establertes per l’Ajuntament i abonin la corresponent taxa.

La persona titular de l’activitat generadora de residus domèstics i/o comercials ha de:

 • Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi.
 • En cas de disposar d’elements de contenització (bosses, cubells, bujols o contenidors), utilitzar-los adequadament per tal d’allargar la seva vida útil i fer-se càrrec, si s’escau, de la seva neteja.
 • Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials, tant si el productor utilitza el servei municipal com si l’assumeix personalment a càrrec d’un gestor privat autoritzat.
 • Lliurar a l’Ajuntament la informació de la generació de residus, indicant el nombre de fraccions que genera i el pes o volum, per determinar si l’activitat es considera assimilable a la generació domèstica o gran productor de residus. Aquesta informació cal lliurar-la en el moment de donar d’alta l’activitat, en cas que es produeixin modificacions, i en qualsevol moment en que l’Ajuntament la requereixi.


És obligatori?

 • Són serveis municipals de recepció obligatòria la recollida, transport i tractament dels residus generats als comerços, serveis,  indústria i per qualsevol activitat, assimilables a domèstics que no es generen com a conseqüència de l’activitat pròpia. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus– la recollida, transport i tractament dels residus municipals generats pel comerç, serveis, indústries o qualsevol activitat com a conseqüència del desenvolupament d’aquesta, segons l’establert a la Llei 7/2022.
 • Els titulars d’activitats que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent de l’establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor homologat per l’Ajuntament per la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent, ja sigui per una o vàries de les fraccions que genera. Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar, en el termini d'un mes a comptar des de l’inici de l’activitat generadora del residu. Per a exercicis successius, aquesta acreditació s’haurà de presentar abans de l’1 de febrer de cada any.


Quines opcions teniu?

 • La recollida dels residus assimilables al domèstics es realitzarà obligatòriament pels serveis municipals . Respecte els residus fruit de l’activitat
 1. Acollir-vos al Servei de Recollida de Residus de l'Ajuntament de Mataró Rebreu el servei definit i pagareu les tarifes aprovades anualment.
 2. No acollir-vos explícitament al Servei de Recollida de Residus de l'Ajuntament de MataróHaureu d'acreditar que gestioneu els vostres residus a través d'un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya i homologat per l'Ajuntament (Consulta dels gestors de residus homologats per l'Ajuntament), quedant subjecte al servei municipal per la fracció no autogestionada i els residus considerats assimilables a domèstics.

- Com s’han calculat aquestes taxes?
 • El principi bàsic que s'ha utilitzat ha estat que tothom pagui d'acord amb la tipologia de residus que generi i, en els casos amb recollida porta a porta d’una o vàries fraccions, en funció de la separació de residus entregats al servei municipal.
  Per tal de garantir aquest principi:
 1. S’han analitzat les activitats econòmiques que es desenvolupen a la nostra ciutat i s’han classificat en funció de la seva tipologia i superfície ocupada, així com les aportacions de els activitats que ja estan participant en la recollida porta a porta.
 2. S’ha determinat el cost de recollida i tractament, així com ingressos que se’n poden derivar, que per a l'Ajuntament té aquest servei aplicat a cadascuna de les fraccions residuals.
 3. S'ha definit el servei que oferirà l'Ajuntament, segons tipologia d’activitat i zona en la que es troba.
 4. S’ha calculat el cost associat a cada tipologia d’activitat i model de recollida.

 

- Quan pagaré la liquidació del servei?

 • D'acord amb allò que estableixi el Calendari Fiscal que cada any aprova l'Ajuntament.

- Puc canviar l’assignació de grup de generació de residus ( grup de tributació) on m'ha inclòs l'Ajuntament?
 • El nou grup es determina en funció del tipus d’activitat i de la superfície del local, així com de la tipologia de servei que s'efectua. Si no hi esteu d'acord podeu presentar una comunicació de discrepàncies

- Si m’autogestiono totes o alguna de les fraccions totes o alguna de les fraccions de residus que genero, què he de fer?
 • Tots aquells contribuents que gestionin per si mateixos la recollida selectiva de totes o alguna de les fraccions residuals que generen mitjançant gestors autoritzats per l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya i homologats per l'Ajuntament de Mataró, hauran d'acreditar anualment davant l'Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixen. Aquesta acreditació es presentarà abans de l’1 de febrer de cada any.
 • En el cas que no s'acrediti aquesta autogestió dels propis residus l'Ajuntament entendrà que el titular de l'activitat objecte de tributació s'acull al servei municipal.
 • En el cas d'acreditar que es gestiona mitjançant gestors privats autoritzats i homologats la totalitat de les fraccions residuals generades, només estarà subjecte al pagament de la quota base per als residus assimilables.
 • Si s'acredita gestionar alguna/es fraccions residuals, la tarifa corresponent al servei es reduirà en aquella fracció de residus de la que s'acrediti la seva gestió particular.


- Quina documentació cal presentar per acreditar la gestió privada?

El model aprovat per l’Ajuntament, on consti les següents dades:

 1. Dades identificatives del productor, descripció de l’activitat, superfície.
 2. Especificació de per quina o quines fraccions de residus fan ús d’un gestor privat.
 3. Dades del gestor.


A aquesta declaració s’adjuntarà la següent documentació:

 1. Contracte entre productor/posseïdor i gestor privat, que acrediti que la totalitat del residus generats es recullen i gestionen separadament.
 2. Justificant de la homologació del gestor de residus.
 3. Fulls de seguiment (albarans, factures) que acreditin el lliurament dels residus del productor/posseïdor al transportista per portar-los fins el gestor.
 4. Justificant de recepció dels residus lliurat pel gestor al productor/posseïdor en el moment de la seva recepció.

La declaració anterior juntament amb la documentació adjunta s’hauran de presentar, cada any, a aquest Ajuntament, abans de l'1 de febrer.


- Si comparteixo local amb altres contribuents, què he de fer?

En locals compartits per més d’un subjecte passiu que generin el mateix tipus i quantitat de residus, la tarifa aplicable a cadascun serà el resultat de dividir la tarifa final pel nombre de subjectes passius que comparteixin el mateix local. A aquests efectes caldrà sol·licitar-ho mitjançant escrit signat per tots els subjectes passius on consti aquesta circumstància i indicant la superfície total del local i el nombre de subjectes passius que el comparteixen. La variació tindrà efectes per l’exercici següent, sense que en cap cas tingui efectes retroactius.


- Hauria de pagar dos rebuts: pels residus generats com activitat i pels generats com a habitatge si realitzo l'activitat en el meu domicili particular?

No, només es tributarà en concepte de residus generats com a activitat.


- On puc adreçar-me es cas de dubte?

Podeu contactar-nos a través de la Bústia Ciutadana. Si sou una persona física (autònom) també podeu adreçar-vos a les Oficines d'Atenció i Assistència a la Ciutadania

Marc legal:
 

Formularis per a la seva descàrrega

Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals

Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals generats a les activitats

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.