Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

Descripció

Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic
Què és i per a què serveix?

Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d’inici d’activitat davant l’ajuntament competent, subscrita pel propietari i també, si escau, per la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la gestió de l’habitatge en qüestió.

Qualsevol alteració o modificació de les dades ha de ser comunicada a l’Ajuntament.

Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi d’un preu, per un període màxim de 31 dies, o més vegades en un any.

L’habitatge d’ús turístic no s’ha de confondre amb un establiment d’apartament turístic, que entre d’altres qüestions, no disposen de cèdula d'habitabilitat i són un únic establiment o unitat empresarial d’explotació.

Hi ha un Registre de Turisme (RTC), adscrit a la Direcció General de la Generalitat de Catalunya, en què s’inscriu com a tal, d’ofici a partir del trasllat de la comunicació d’alta de l’activitat per part de l’Ajuntament, i és la Direcció general de Turisme qui notifica el número d’inscripció com habitatge d’ús turístic al seu propietari.

 

 

Condicions:

  1. Disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges.
  2. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.
  3. Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, tot en perfecte estat d’higiene. 
 
 
Altres: 

La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida pel planejament urbanístic on es trobi, o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
 
Quines obligacions té el propietari d’ús turístic?
  • Facilitar el telèfon d’atenció immediata de consultes i incidències.
  • Garantir un servei d’assistència i de manteniment.
  • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, a través del web dels Mossos d’Esquadra, Registre de viatgers d’establiments d’hostalatge.
Qui ho pot demanar?

La persona propietària de l'habitatge, o un/a representant degudament autoritzat/da/ o la persona gestora de l’habitatge.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

Mitjans de pagament:

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar o modificar l'activitat.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a:

Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitatso al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) han de presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud (segons model normalitzat FM1241)
  • Còpia del DNI o NIF del sol·licitant.
  • Còpia de la Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge -vigent-, i annex en cas de més de dos habitatges.
  • Declaració d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials (segons model normalitzat FM1338)
Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Quina documentació es lliura ?

- Comprovant de la sol·licitud en el moment de la presentació.

- Autoliquidació de la taxa (rebut).

Altres informacions d'interès:

Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014

Seu electrònica del cadastre (per consultar la referència cadastral)

Tràmits relacionats: Ajuts per al foment de l'activitat econòmica:
Marc legal:

Decret 159/2012, de 20 de novembre, de regulació dels establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic

Planejament urbanístic vigent

Ordenances fiscals

Formularis per a la seva descàrrega

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Annex habitatges d'ús turístic

Annex habitatges d'ús turístic

Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i in

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.