Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d'herència per habitatge habitual

Descripció

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d'herència per habitatge habitual

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d'herència per habitatge habitual
Què és i per a què serveix?

L’import de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys tindrà una bonificació de fins a un 95% en les transmissions realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges, els ascendents i adoptants quan la finca que es transmet és l’habitatge habitual del causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió.

S'entén per habitatge habitual del causant i de les persones adquirents aquell en què es trobessin empadronats en el moment de la defunció, almenys de forma ininterrompuda durant els dos anys anteriors a la defunció o des de l'adquisició, si aquest termini fos inferior als dos anys. 

En cap cas es considerarà l'habitatge habitual de la persona interessada si l'ús d'aquest ha estat cedit a una tercera persona. 

El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que tingui l’immoble.

Les persones que heretin un habitatge habitual respecte del qual s'hagi abonat aquest impost en els darrers cinc anys per part d'algun dels seus ascedents, tindran dret a una bonificació addicional del 50% que serà aplicada sobre la quota minorada per la bonificació per la transmissió de l'habitatge habitual però, en cap cas, el percentatge total de bonificació mai podrà excedir del 95%. 

Consulteu quadre de valors de sòl i percentatges de bonificació a l'ordenança fiscal 

Qui ho pot demanar?

Els propietaris (hereus) que es trobin en la situació indicada a l'apartat "Què és i per a què serveix?"

Quin cost té?

La presentació de la sol·licitud de bonificació no té cap cost.

En quines dates es pot fer?

En el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de presentació.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Presencialment o per correu postal a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud en model normalitzat i: 

  • Còpia del testament o de la declaració d’hereus.
  • Escriptura d’acceptació d’herència.
Quant temps triga la resposta?

Sis mesos, a comptar des del dia següent a la presentació de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

Resguard de la sol·licitud en el moment de la seva presentació i, posteriorment, comunciació de la resolució de la concessió o denegació de la bonificació i liquidació de l'impost. 

Marc legal:

Ordenances Fiscals 2.1 IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (IIVTNU)

Espai de Tributs - Plusvàlua

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per local afecte

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per local afecte

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per habitatge habitual

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per habitatge habitual

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua per aportació a la Borsa de Lloguer Social

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua per aportació a la Borsa de Lloguer Social

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.