Seu Electrònica
Logo

CABECERA
Normativa Reguladora

1. DADES IDENTIFICADORES

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) relatiu al deure d'informació general de la Seu Electrònica, s'exposen a continuació les següents dades:

  • Denominació: Ajuntament de Mataró.
  • Domicili: La Riera, 48. Mataro (Barcelona).
  • Correu electrònic: ajmataro@ajmataro.cat
  • Telèfon: 937582100

2. ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA

L'accés i/o ús de la Seu Electrònica li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des del mencionat accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

La Seu electrònica proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, procediments o tràmits administratius (en endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a l'entitat.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de la Seu Electrònica. L'esmentada responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a poder realitzar sol·licituds telemàtiques de tràmits administratius o bé conèixer determinats serveis o continguts.

Requisits:

  • Per a poder accedir als tràmits d'aquesta Seu Electrònica a través d'identificació electrònica, s'admetran els sistemes d'identificació emesos pels prestadors de serveis reconeguts.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que aquesta entitat ofereix a través de la Seu Electrònica i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per a:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics d'aquesta entitat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les dades d'altres usuaris.

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En correspondència amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglamento General de Protecció de Dades, en endavant RGPD) i pel Reial Decret-llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, que deroga els arts. 40, 43, 44, 45, 47, 48 i 49 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la present seu electrònica es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i el deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva pertorbació, tractament o accés no autoritzat. La mencionada entitat ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Els ciutadans només hauran de proporcionar les dades personals imprescindibles per a poder accedir a aquells serveis del web que disposin de gestió o tràmit especific per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament que realitza la present seu electrònica segons l'article 30 de l'RGPD i seran tractats amb la finalitat especifica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta per l'RGPD i totes les altres disposicions d'aplicació.

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interès públic i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte, segons estableix l'RGPD en el seu article 6.

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. Malgrat tot, serà d'aplicació allò convingut a la normativa d'arxius i documentació.

Les dades reclamades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de la persona interessada o en correspondència amb el previst en la citada legislació, o en cas de supòsit legal.

Les persones les dades personals de la qual siguin tractades per l'esmentada entitat podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan procedeixi, en la forma prevista en l'RGPD davant la unitat responsable del fitxer, a través del formulari de la seu electrònica o mitjançant una sol·licitud adreçada a aquesta entitat.


Accediu aquí al Portal de Protecció de Dades

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny de la Seu Electrònica, el seu codi font, tots els seus continguts i tots els altres signes distintius que apareixen en ell, entenent per aquests, i sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitadora, els textos, fotografies, il·lustracions, gràfics, software, bases de dades, dissenys gràfics, continguts audiovisuals i sonors, així com els noms, logos i marques accessibles a través d'aquesta Seu pertanyen a aquesta entitat i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual e industrial.

En virtut d'allò convingut en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o comunicat dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'aquesta entitat.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'aquesta entitat. Podrà visualitzar els elements de la Seu Electrònica i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la Seu Electrònica.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Aquesta entitat no se'n fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat de la Seu Electrònica o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo.

6. MODIFICACIONS

Aquesta entitat es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la Seu Electrònica, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'ella mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la Seu Electrònica.

7. ENLLAÇOS

En el cas que Seu Electrònica habiliti en llaços cap a altres llocs d'Internet, aquesta entitat no exercirà cap tipus de control sobre els mencionats llocs i continguts. En cap cas aquesta entitat assumirà cap responsabilitat pels continguts pertanyents a un lloc web d'altre, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats enllaços o d'altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Portal de transparència

A través de la informació publicada en el portal de transparència, aquesta entitat atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar l'accessibilitat, la interoperativitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present Seu Electrònica, serà la normativa catalana i espanyola.

9. NORMATIVA ESPECÍFICA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

Catàleg d'actuacions administratives automatitzades
Catàleg de segells d'òrgan

Tornar