Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Dades personals: Drets relatius a la protecció de dades

Descripció

Dades personals: Drets relatius a la protecció de dades

Iniciar tràmit

Detalls


Nom del tràmit
Dades personals: drets relatius a la protecció de dades
Què és i per a què serveix?

El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, regula els drets d'accés limitació, oposició, portabilitat, rectificació i supressió de dades de caràcter personal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d’edat.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Per internet amb identificació digital.

- Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Si es fa personalment

  • Formulari d'exercici del dret corresponent
  • Document d'Identitat de la persona interessada, i si s'escau, de la persona que la representi.
  • Autorització de la representació, si es donés el cas.

Si es fa per Internet, autorització de la representació, si es donés el cas.

Quant temps triga la resposta?

Es resol la petició en el termini d’un mes

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016)

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de portabilitat de dades personals

Sol·licitud de portabilitat de dades personals

Sol·licitud de limitació de l'ús de dades personals

Sol·licitud de limitació de l'ús de dades personals

Sol·licitud de rectificació de dades personals

Sol·licitud de rectificació de dades personals

Sol·licitud d'accés a dades personals

Sol·licitud d'accés a dades personals

Sol·licitud d'oposició al tractament de dades personals

Sol·licitud d'oposició al tractament de dades personals

Sol·licitud de supressió de dades personals

Sol·licitud de supressió de dades personals

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.