Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Habitatge: Registre de sol·licituds d'habitatges amb protecció oficial

Descripció

Habitatge: Registre de sol·licituds d'habitatges amb protecció oficial

Iniciar tràmit

Detalls


Nom del tràmit
Habitatge: Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Mataró
Què és i per a què serveix?

És un registre on s'inscriuen persones que volen optar a un habitatge amb algun tipus de protecció. 


El Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Mataró forma part del Registre de sol·licitants de Catalunya, tot i que es regeix pel seu propi reglament. 


La vigència de la inscripció en el Registre és d'un any.

Qui ho pot demanar?

Els requisits per inscriure’s al Registre són els següents:

  • Ser major d’edat o estar emancipat.
  • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu el Reglament del Registre de Sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró
  • Estar empadronat en el municipi de Mataró en el moment de la inscripció. 
  • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial.
  • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament.
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
  • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigencia.
En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment.

Com i on es pot fer?

- Per internet, adjuntant la Sol·licitud en model oficial i la Declaració responsable de compliment de requisits

- Personalment a l'Oficina Local d'Habitatge, amb cita prèvia 

Quins documents s'han de portar?

  • Sol·licitud en model oficial, que inclou la declaració responsable de convivència, signada per totes les persones majors d'edat de la unitat de convivència. 
  • Declaració responsable de compliment de requisits, signada per totes les persones majors d'edat de la unitat de convivència. 


En cas de no signar l'autorització a la consulta de dades, si la persona interessada resultés possible adjudicatària, caldrà aportar la documentació necessària requerida en el moment, i que podeu consultar al propi Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Marc legal

Reglament del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial a Mataró

Llei 18/2007, de 28 desembre, del dret a l'habitatge

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'HPO

Sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'HPO

Declaració responsable en relació al compliment del requisits per inscripció al Registre

Declaració responsable en relació al compliment del requisits per inscripció al Registre

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.