Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Ocupació de la via pública: Activitats de promoció de ciutat i dinamització comercial

Descripció

Ocupació de la via pública: Activitats de promoció de ciutat i dinamització comercial

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Ocupació de la via pública: Activitats de promoció de ciutat i dinamització comercial
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud de permís d'ocupació de l'espai públic per a la realització per part de terceres persones d’activitats de promoció de ciutat i de dinamització comercial.

Qui ho pot demanar?

Els promotors o organitzadors de l’activitat, que poden ser particulars, empreses, entitats, associacions.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals en concepte de: 3.23 TAXA PER L’OCUPACIÓ I L’APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA PER ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE CIUTAT I DINAMITZACIÓ COMERCIAL

En quines dates es pot fer?

Tot l’any, amb una antelació mínima d’un mes abans de la data de celebració de l’activitat.

Com i on es pot fer?

 - Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

 - Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

 - Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

 - Per correu postal a:

   AJUNTAMENT DE MATARÓ
   La Riera, 48
   08301-Mataró

   Amb la referència: “Direcció de Promoció Econòmica
 

Quins documents s'han de portar?
  1. Sol·licitud d’ocupació, segons model normalitzat.
  2. Dossier informatiu sobre l’activitat a desenvolupar motiu de l’ocupació (programa d’actes, objectius, públic destinatari, cost pels usuaris, etc.)
  3. Assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut de pagament). És obligatori presentar-la abans de la celebració de l’activitat, ja que no presentar-la suposarà la denegació de l’autorització d’ocupació de l’espai.
  4. Per a aquelles activitats que ho requereixin, segons el Decret 82/2010, sobre mesures d’autoprotecció, i el Decret 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, s’haurà de presentar un Pla d’autoprotecció.

Quant temps triga la resposta?

Es comunicarà la resposta sobre la sol·licitud d’ocupació de via pública amb la suficient antelació per garantir la realització de l’acte.

Quina documentació es lliura?

Comprovació de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

Guia pràctica d'organització d'actes públics per a les entitats

Marc legal:

Ordenança de la Via pública

Decret 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Decret 82/2010 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 

Formularis per a la seva descàrrega

Memòria de seguretat

Memòria de seguretat

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.