Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Diada de Sant Jordi: Parades per la venda de roses i llibres

Descripció

Diada de Sant Jordi: Parades per la venda de roses i llibres

Detalls


AVÍS IMPORTANT
S'ha arribat al número màxim de parades disponibles per a particulars
per a la venda de roses 2024
Nom del tràmit

Diada de Sant Jordi: Parades per la venda de roses i llibres 2024

Què és i per a què serveix?

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi (Patró de Catalunya) l'Ajuntament de Mataró concedeix permisos per instal·lar parades a la via pública per la venda de roses i llibres.

Qui ho pot demanar?

Podran exercir la venda de roses:

 • Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de floristeria a Mataró, que hauran d’acreditar la seva condició degudament. Podran instal·lar parades en els següents espais:
  • A la Plaça de Santa Anna, on només podran instal·lar una parada fins al límit de la seva capacitat.
  • Davant del seu establiment o a altres indrets de la ciutat sempre que no afecti a la zona d’influència dun altre professional amb un màxim de 5 parades per establiment.
 • Entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre, amb seu a la ciutat de Mataró i inscrites al registre municipal d’entitats i que podran sol·licitar una parada. 
 • Els centres escolars podran tenir un màxim d'una parada per classe i el sol·licitant haurà de ser una persona responsable del centre (Director, Tutor, Professor).
 • Les persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria i sempre que estiguin empadronades a Mataró. Es podran instal·lar als espais no restringits aprovats juntament amb aquestes normes (fora de la Plaça Santa Anna) i com a màxim una sol·licitud per domicili, fins a un màxim de 100 parades.


Podran exercir la venda de llibres:

 • Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de llibreria a Mataró que així ho acreditin i vulguin instal·lar una parada al davant o als voltants del seu establiment sempre que no afecti a la zona d’influència d’un altre professional.
 • Entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre i amb seu a la ciutat de Mataró, així com escriptors, autors, editors, amb exclusió de partits, coalicions, federacions o agrupacions polítiques i sindicals. Les entitats només podran vendre llibres relacionats amb l'àmbit temàtic de la pròpia entitat. 

Com a norma general les parades de roses només podran vendre roses i les de llibres exclusivament llibres. Aquesta norma no serà d’aplicació en aquells supòsits en què el titular disposi de l’alta de l’epígraf de l’activitat que el faculti per ambdues vendes.

En el cas dels escriptors, autors o editors, podran complementar amb altres productes relacionats amb el Sant Jordi.

Les parades dels Mercats de Venda No Sedentària que no tinguin assignades les plantes o els llibres com a producte habitual de venda, no podran vendre roses o llibres el dia de Sant Jordi.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

El procés d’adjudicació es durà a terme en les fases següents: 

 1. Del 2 al 4 d'abril de 2024 només sol·licituds de persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de floristeria o llibreria a Mataró
 2. Del 5 al 8 d'abril de 2024 només sol·licituds d’entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre i amb seu a Mataró; centres escolars, escriptors, autors i editors; 
 3. Del 9 al 10 d'abril només sol·licituds de persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria que estiguin empadronades a Mataró. 

Cadascun dels períodes s’iniciarà a les 8.30 hores del primer dia. Aquests terminis no són exclusius, podent tots ells presentar les sol·licituds fins al 10 d'abril de 2024.

Com i on es pot fer?
 • Els professionals, per internet.
 • Les entitats i escoles, per internet.
 • Els particulars, per internet, pel Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 o presencialment.
 • Els autors, escriptors o editors presencialment a les Oficines d'Atenció i Assistència a la Ciutadania indicades, aportant un llibre per confirmar la seva condició d'autor, escriptor o editor. Per Internet: L’autorització es rep per correu electrònic.


Pel Telèfon 010, gratuït: L’autorització es rep per correu electrònic, o si no es disposa de correu electrònic es pot recollir posteriorment a les Oficines d’Atenció Ciutadana indicades en aquestes normes, aportant el document d’identitat original.


Presencialment:
Oficines d’Atenció i Assistència a la Ciutadania (els particulars podran sol·licitar aquest tràmit a partir de les 8.30 hores del dia 9 d'abril):

 • Centre: plaça de la Muralla 21
 • Rocafonda: carrer de Josep Punsola 47
 • Cerdanyola: passeig de Ramon Berenguer III, 74

 

Quins documents s'han de portar?

Cap 

Quant temps triga la resposta?

La resposta per a les sol·licituds de permisos per a la venda de roses a la via pública és immediata.

La resposta per a professionals que es vulguin instal·lar a la Plaça de Santa Anna queda supeditada a les disponibilitats de l'espai.

Quina documentació es lliura?

L'autorització.

Altres informacions d'interès:

Llocs de venda

Les ubicacions seran designades per l’Ajuntament d’acord amb les propostes presentades pels sol·licitants i amb preferència absoluta als professionals. La resta d’autoritzacions es donaran per rigorós ordre d'entrada al registre. Les parades de llibres i roses es poden ubicar, en el cas de professionals, davant del seu establiment, sempre que no obstaculitzi la via pública segons el criteri del Servei de Mobilitat.

Com a norma general, la distància mínima serà de 5 metres entre parades, podent-ne modificar aquest límit en llocs concrets, a criteri del Servei de Mobilitat, per raons de seguretat i/o per garantir adequadament el pas dels vianants.

El tram de la Riera, entre el carrer d'Argentona i la plaça de Santa Anna es reserva per a entitats.

S’exclouen els següents indrets:

 • La Riera, entre el carrer d’en Palau i el carrer de Sant Josep.
 • El carrer de Sant Josep
 • El carrer d'en Moles
 • La zona de domini públic marítimo-terrestre.
 • El recinte de l’Hospital de Mataró
 • La vorera costat mar davant l’edifici de l’estació de Rodalies.
 • Els carrers amb voreres que no deixin un pas lliure pels vianants de com a mínim 2 metres.
 • Qualsevol altre zona que no tingui la consideració de pública.

 

Horari de venda

De les 9 fins a les 21 hores.

 

Desmuntatge de les parades

Al final de la jornada de venda de roses i llibres les parades ubicades en les zones de pas de la Fogonada (La Riera, al tram entre l’Ajuntament i el carrer Nou, i al tram davant del Sant Sebastià; carrer Barcelona; carrer Sant Cristòfor; carrer de Na Pau; carrer Nou) hauran de començar a desmuntar a les 20.45 hores i fer-ho el més ràpidament possible, malgrat que no hi podran accedir vehicles. Les parades s'han d'haver retirat abans de les 21.30 hores.

Les parades d’aquestes zones que necessitin cotxe per ser recollides, hauran de desplaçar-se a algun punt on el trànsit no estigui restringit. Es recomanen els següents punts:

 • La cruïlla de la Riera amb la Muralla de la Presó.
 • La zona DUM del camí Ral (Escola Pia Santa Anna)

 

Drets i deures dels venedors

 • No es podran instal·lar parades de venda de roses a menys de 100 metres de floristeries.
 • Respectar l’objecte de la llicència i els límits de la mateixa.
 • L’autorització s’haurà de col·locar en un lloc visible a la parada. La llicència és personal i intransferible.
 • La parada haurà d’instal·lar-se en el lloc indicat. Només es podrà ocupar la superfície autoritzada.
 • La ubicació de les parades haurà de respectar l'accés als habitatges i als comerços, garantint en tot moment un pas d'amplada suficient per a vianants vers aquests accessos. Les parades no podran interferir en la visibilitat dels aparadors dels comerços, amb la col·locació de tendals, pancartes o altres elements. 
 • Els venedors hauran de tenir les instal·lacions i els seus voltants en les degudes condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. Un cop extingida la llicència, el seu titular té l’obligació de cessar en l’ús de l’ocupació autoritzada i procedir a la retirada de les instal·lacions. S’hauran de recollir les deixalles en bosses de plàstic que caldrà dipositar en els contenidors i deixar l’espai en les mateixes condicions que s’ha trobat.
 • No es permetrà la connexió de bombetes a la xarxa de l’enllumenat públic. Tota instal·lació elèctrica haurà de ser degudament contractada amb la companyia i autoritzada per l’Ajuntament.
 • Respectar en tot moment les condicions de venda establertes per la legislació vigent.
 • Si es detecta una parada sense llicència o situada en un lloc diferent d'aquell autoritzat, s'haurà de retirar. 
 • No es podran esmenar errors en les sol·licituds de les parades, un cop el sol·licitant ja hagi rebut el document que acredita la llicència de parada, en tant que aquestes es generen telemàticament.

Responsabilitats

L’Ajuntament no es farà responsable dels deterioraments o robatoris que es puguin ocasionar a les parades.

Marc legal:
Criteris per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals per l’ocupació de la via pública per la venda de roses i llibres per la diada de Sant Jordi 2024


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.