Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Habitatge: Ajuts al lloguer per a joves fins a 35 anys

Descripció

Habitatge: Ajuts al lloguer per a joves fins a 35 anys

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Habitatge: Ajuts per al pagament del lloguer o cessió d'ús per joves (fins a 35 anys inclosos)
Què és i per a què serveix?

És la subvenció per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús als sectors de la població en risc d'exclusió residencial de 35 anys o menys. 

Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. 

Qui ho pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els següents requisits: 

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 35 anys, inclosos, o menys el 26 de febrer de 2024.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022 (24.301,58 € €).
  • En el supòsit que en un mateix habitatge convisquin diverses persones i el sol·licitant sigui l'únic titular del contracte d'arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència.
  • En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió, tant si presenten una o més sol·licituds individualitzades,  es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant.
  • En el supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat en el moment de presentar la sol.licitud.
  • El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
  • En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a 950 euros i 450 euros quant es tractid 'habitació (àmbit metrolopolità de Barcelona, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental). Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 1.100 euros. 
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
 11. Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

De l'11 de març de 2024 a les 9.00 hores al 12 d'abril de 2024 a les 15.00 hores.

Com i on es pot fer?

Preferentment per internet, amb identificació electrònica. Si no es disposa d'identificació electrònica doneu-vos d'alta a idCat Mòbil (www.idcatmobil.cat).

Personalment a l'Oficina Local d'Habitatge (carrer de Pablo Iglesias 63 1a planta despatx 12) amb cita prèvia obligatòria.

Quins documents s'han de portar?

Tingueu en compte que si feu la sol·licitud per internet haureu de tenir la documentació preparada en format PDF. 

 • Els sol·licitants que hagin començat a treballar l'any 2023, hauran d'aportar un certificat d'imputacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent a l'exercici 2023 i/o els certificats de les empreses on s'hagi treballat, el corresponent de les pensions o ajuts exempts de tribuació si és el cas, així com l'informe de vida laboral.
 • Llibre de família, si s'escau. 
 • Contracte de lloguer o cessió d'ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar de consentiment escrit de l'arrendador. 
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2024 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
 • Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada, si s'escau. 
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014, si s'escau. 

Consulteu al web de l'Agència d'habitatge els documents addicionals que haureu d'aportar si no esteu d'acord en què l'administració consulti les vostres dades econòmiques.

A la vostra Àrea privada de l'oficina virtual de la Generalitat podreu consultar l'estat dels vostres tràmits i també podeu presentar documentació complementària si és el cas. Consulteu aquí el manual d'ajuda.

Per obtenir més informació sobre el funcionament dels tràmits a l'oficina virtual de la Generalitat consulteu aquest manual d'ajuda.

Quant temps triga la resposta?

Es determinarà segons el volum de sol·licituds tramitades i en funció dels terminis marcats per l’Agència de l’Habitatge.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:

A la vostra Àrea privada de l'oficina virtual de la Generalitat podreu consultar l'estat dels vostres tràmits i també podeu presentar documentació complementària si és el cas. Consulteu aquí el manual d'ajuda.

Per obtenir més informació sobre el funcionament dels tràmits a l'oficina virtual de la Generalitat consulteu aquest manual d'ajuda.

 

Import de la subvenció

 • L'import de la subvenció es calcularà d'acord amb la barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s'aproven les bases reguladores.
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2024 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2024, amb un import màxim mensual de 250 euros i un import mínim mensual de 20 €.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

Reconeixement de la subvenció

 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Pagament de la subvenció

 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o cessió amb l’aportació dels rebuts en els següents períodes:
  • Els rebuts de gener a setembre, s'han d'haver justificat abans del 29 de novembre de 2024.
  • Els rebuts d'octubre a desembre, s'ha d'haver justificat com a màxim abans del 28 de febrer del 2025.
 • Per aportar aquests rebuts podeu consultar aquest manual
 • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
 • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

No poden ser perceptores de les subvencions:

 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros, amb les excepcions establertes a les bases.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Incompatibilitats


Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament i/o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.

També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, tret que la prestació i/o ajut per al pagament del lloguer del Consorci finalitzi dins l'any natural d'aquesta convocatòria i no tingui opció de renovar segons la convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer de la ciutat de Barcelona per les mensualitats no cobertes per aquest ajut.

Aquestes subvencions són compatibles amb el bo Lloguer Jove, per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital. En aquests supòsits, la suma de l'ajuda del bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió no pot excedir l'import de la renda arrendatícia o del preu de la cessió, respectivament.

Criteris de prioritat per a valorar i ordenar les sol·licituds

 • Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 de les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 • Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris de valoració esmentats, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

Fiscalitat

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda

Marc legal:

Formularis per a la seva descàrrega

Model per transferència bancària

Model per transferència bancària

Sol·licitud d'ajuts al lloguer

Sol·licitud d'ajuts al lloguer

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.