Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Brossa Domiciliaria (Taxa): Sol·licitud de reducció de caràcter socioeconòmic de la taxa de residus a l'habitatge habitual

Descripció

Brossa Domiciliaria (Taxa): Sol·licitud de reducció de caràcter socioeconòmic de la taxa de residus a l'habitatge habitual

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Taxa de gestió de residus municipals: Reducció de caràcter socioeconòmic de la taxa de residus a l'habitatge habitual
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de reducció de la taxa de gestió de residus municipals domèstics de l’habitatge habitual per a persones en risc d’exclusió social. La reducció per aquest caràcter socioeconòmica és del 75% de la quota final de la taxa.

Qui ho pot demanar?

Podran sol·licitar la reducció de la taxa de gestió de residus municipals domèstics les persones físiques que reuneixin els següents requisits: 

 • Estar empadronat a l’habitatge a 1 de gener de l’any en curs
 • Tenir uns ingressos, en el còmput de les persones que formen part de la untiat de convivència inferiors o iguals al següents trams de renda en funció de les persones empadronades:  

 

NOMBRE DE PERSONES LLINDAR INGRESSOS (BRUTS/ANY )
1  8.605,10 €
2 11.186,70 €
3 13.768,16 €
4 16.349,76 €
18.931,22 €
6 21.512,82 €
7 24.094,28 €
8 o més 26.675,88 €

 

En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33% s’aplicarà el tram immediatament de renda superior al previst en la present taula que pertocaria pel nombre de persones.

En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona víctima de violència masclista, s’aplicarà el tram de renda immediatament superior al previst en la present taula que pertocaria pel nombre de persones.

En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% s’aplicarà el segon tram de renda immediatament superior al previst en la present taula que pertocaria pel nombre de persones.

Als efectes de determinar els ingressos bruts:

Es prendrà en consideració la suma de la base imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF de l’últim exercici tancat, o en el seu defecte, els rendiments íntegres del treball.

S’entén per Unitat de convivència el conjunt de totes les persones empadronades al domicili respecte del qual se sol·licita el present benefici fiscal. Als efectes de la concessió del present benefici fiscal, no es consideren membres de la unitat de convivència les persones que prestin funcions d’assistència o cura d’algun dels residents a dit habitatge, en virtut de contracte laboral, sempre que no existeixi relació de parentiu de primer ni de segon grau entre la persona assistenta o cuidadora i la persona receptora de dita assistència o cura.

 

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

El període de sol·licitud serà de l'1 de gener al 30 d'abril de 2024. 

Com i on es pot fer?

- Per internet

- Personalment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

Quins documents s'han de portar?

Si s’autoritza la consulta de dades d’altres administracions per via telemàtica

 • Sol·licitud en model normalitzat, signada pel sol·licitant
 • Si es fa de manera presencial, original o fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIE/Passaport) del sol·licitant.
 • Original o fotocòpia de resolució judicial o ordre de protecció dictada pel jutge, informe del ministeri fiscal o certificat dels serveis de Benestar Social, Dona o centre d’acollida corresponents, en el cas que alguna de les persones que conformen la unitat de convivència sigui víctima de violència masclista.
 • Original o fotocòpia compulsada de contracte de treball d'assistent/a o de cuidador/a, si està empadronat a l'habitatge habitual del sol·licitant

Si NO s’autoritza la consulta de dades d’altres administracions per via telemàtica, també s'haurà de presentar la següent documentació addicional

 • Original o fotocòpia de la declaració de renda de l'últim exercici tancat de tots els membres obligats de la unitat familiar
 • Certificat de pensions, prestacions i altres ingressos de tots els membres de la unitat de convivència
 • Certificat de grau de discapacitat, quan procedeixi
Quant temps triga la resposta?

Els beneficis fiscals es resoldran durant l’últim trimestre de l‘any.

Efectes del silenci administratiu?

Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de l'ajut.

Quina documentació es lliure ?

 • Resguard de la sol·licitud en el moment de la seva presentació.
 • Comunicació escrita de la resolució del procediment.

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de reducció de caràcter socioeconòmic de la taxa de residus a l'habitatge habitual

Sol·licitud de reducció de caràcter socioeconòmic de la taxa de residus a l'habitatge habitual

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.