Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Sol·licitud de recollides extraordinàries de les fraccions resta i orgànica

Descripció

Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Sol·licitud de recollides extraordinàries de les fraccions resta i orgànica

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Recollida de residus d'activitats (Brossa Comercial): Sol·licitud de recollides extraordinàries de les fraccions resta i orgànica 
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de recollides extres (recollides addicionals fora del calendari preestablert en cada cas) per a les fraccions resta i orgànica generades per les activitats.

Aquestes recollides extres tindran una afectació a la taxa de residus segons el volum demanat i número de dies addicionals, d'acord a allò establert a les ordenandes fiscals. 

Qui ho pot demanar?
Els titulars d'activitats donades d'alta a la taxa de gestió de residus municipals generats per les activitats. 
Quin cost té?

La presentació de la sol·licitud cap. 

Els imports per recollida extaordinària estan regulats a la taxa corresponent (3.26 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS GENERATS A LES ACTIVITATS)

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment.

Com i on es pot fer?

- Per Internet

- Les persones físiques (autònoms) també poden efectuar aquest tramitació a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania.

Quins documents s'han de portar?

Cap. 

A la sol·licitud s'ha d'especificar el nom de l'activitat, amb el seu NIF, adreça, fracció sol·licitada, volum d'element de contenització que es disposa o es demana i dies en què es vol obtenir el servei. 

Quant temps triga la resposta?

Tres mesos.  

Quina documentació es lliura?

Justificant de recepció de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu?

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resposta, s'entendrà desestimada la sol·licitud. 

Marc legal:
Ordenances fiscals 

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud

Sol·licitud

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.