Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Zona d'accés restringit del Centre: Autorització de matrícules per accedir fora de l'horari general

Descripció

Zona d'accés restringit del Centre: Autorització de matrícules per accedir fora de l'horari general

Detalls


Nom del tràmit
Zona d’accés restringit del Centre: Autorització de matrícules per accedir fora de l’horari general.
Què és i per a què serveix?

És l'autorització de matrícules per accedir a la zona restringida del Centre per a residents, titulars de places d'aparcament i titulars de determinades activitats. 

 

 • Horaris d’accés general a l'illa de vianants del Centre (sense necessitat d'autorització)
  • De dilluns a divendres feiners de 7 a 11 h i de 15.15 a 16.45 h. 
  • Dissabtes feiners de 7 a 11 h.
  • Diumenges i festius només poden accedir matrícules autoritzades. 
El temps màxim d'estada en superfície en l’horari d’accés general és de 60 minuts. En cap cas el temps d’estada podrà superar les 11 h, en horari de matí, i les 16.45 h en horari de tarda.
 

Per tal que els residents, titulars d’aparcaments o titulars de determinades activitats de la zona Centre puguin accedir-hi fora d’aquests horaris generals cal que les matrícules dels seus vehicles estiguin autoritzades al sistema de gestió de control d’accés.

 

 • Els vehicles propietat de les persones empadronades a la zona queden autoritzats de manera automàtica (veieu preguntes freqüents per a informació addicional). El permís atorgat permet l’estacionament per a càrrega i descàrrega domèstica durant un màxim de 30 minuts.
 • Cada domicili podrà autoritzar 3 matrícules de vehicles que no siguin de propietat. El permís atorgat permet l’estacionament per a càrrega i descàrrega domèstica durant un màxim de 30 minuts.
 • Els titulars de places d’aparcament podran autoritzar 3 matrícules per plaça i podran autoritzar a la persona llogatera perquè gestioni les matrícules al sistema. El permís atorgat permet la circulació per la zona però no l’estacionament a la via pública.
 • Els titulars de determinades activitats (entitats, habitatges d’ús turístic, activitats de producció i distribució intensiva) podran autoritzar el màxim de matrícules predeterminades en cada cas. El permís atorgat permet l’estacionament per a càrrega i descàrrega durant un màxim de 30 minuts.

En cap cas l’activitat de càrrega i descàrrega ni l’estacionament podran obstaculitzar o dificultar el trànsit de vianants o d’altres vehicles.

Per a talls de carrer o ocupacions de la via pública per mudances o activitats diferents de la càrrega i descàrrega màxima de 30 minuts caldrà sol·licitar el corresponent permís d'ocupació amb el tràmit corresponent.

Un cop la matrícula està autoritzada al sistema, es pot accedir a la zona al cap de 30 minuts.

Qui ho pot demanar?
 • Els residents empadronats a la zona d’accés restringit.
  • La tramitació telemàtica no permet realitzar el tràmit en representació de residents, aquesta només serà permesa presencialment aportant el corresponent document de representació.
 • Els titulars de places d’aparcament ubicades a la zona d’accés restringit.
 • Els titulars d'activitats i entitats autoritzades prèviament a la gestió de matrícules.
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

Preferentment per internet, amb identificació electrònica

Les persones físiques podran fer-ho també personalment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

Quins documents s'han de portar?

Cap.

L’Ajuntament de Mataró podrà requerir documentació acreditativa del lloguer de places d’aparcament o altres documents que acreditin la necessitat d’accés per a no residents.

Quant temps triga la resposta?

L’autorització de matrícules al sistema de gestió d’accés és immediat.

Preguntes més freqüents

Consulteu al web Fem centre les preguntes freqüents sobre autorització de matrícules per accedir fora de l'horari general.

 
Recomanacions 

L'accés i estada a la zona restringida del Centre està controlada per un sistema de càmeres de lectura de matrícules. Verifiqueu el bon estat de la matrícula del vostre vehicle, posant especial atenció a la correcta visualització dels números i lletres corresponents. Els cargols o reblons de la matrícula de color fosc o d'alumini ubicats entre números o lletres poden interferir en la seva correcta lectura. 

Més informació 

Guia d'ús per a activitats i entitats autoritzades a la inserció de matrícules a través d'un codi PIN i fitxer de gestió. 

Web Fem Centre 

Altres informacions d'interès:

Tràmit relacionat:

Zona d’accés restringit del Centre: Sol·licitud de reconeixement d’Activitat de Producció i Distribució Intensiva (APDI)

Zona d'accés restringit del Centre: Comunicació prèvia per accedir fora de l'horari general per a persones amb mobilitat reduïda no residents

Marc legal:

Article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, on s'estableix que la regulació dels usos de les vies urbanes és competència municipal.

Decret 1460, de 7 de febrer de 2024, de modificació dels horaris d'accés dels vehicles a la zona centre de la ciutat i aprovació dels nous accessos.


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.